Обележавање Међународног дана борбе против корупције

Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)
01/12/2020
Конференција Републике Казахстан поводом обележавања Међународног дана борбе против корупције
09/12/2020

Обележавање Међународног дана борбе против корупције

print

Поводом обележавања Међународног дана борбе против корупције, Агенција за спречавање корупције Републике Србије, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовала је међународну онлајн конференцију „Активности и сарадња тела за превенцију корупције у глобално новим условима”.

Конференција је окупила представнике независних институција, правосуђа, међународних организација, цивилног друштва, министарстава и других државних органа из целог региона и шире.

Конференција је организована са циљем да се упореде искуства у раду и одговори на заједничке изазове које су нам наметнуле нове околности. „Више него ранијих година, спознали смо значај дигитализације и иновација у свим друштвеним сегментима. Увидели смо добре и лоше стране физичке дистанце а препреке превазишли ослањајући се на достигнућа информационо комуникационе технологије. Искористили смо време да кроз перманентну едукацију о штетности корупције подижемо друштвену свест и личну етику, односно унапређујемо интегритет институције и нас самих“, истакао је директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић.

„Мисија ОЕБС-а у Србији пружа помоћ и екпертизу у спречавању и борби против корупције у корист заинтересованих страна у земљи и, што је најважније, грађана Србије. Штавише, Мисија ОЕБС-а у Србији подржава државу домаћина у развоју и јачању независних, одговорних и ефикасних демократских институција, укључујући и током пандемије. То радимо у духу искреног партнерства са државним институцијама и цивилним друштвом “, нагласио је господин Артур Грeјем, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-а у Србији.

Конференција је била намењена представницима независних институција, правосуђа, међународних организација, цивилног друштва, министарстава и других државних органа.

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је УН Конвенцију против корупције 31. октобра 2003. године те одредила 9. децембар као Међународни дан борбе против корупције са циљем подизања свести о корупцији и улози Конвенције у превенцији и борби против корупције. УН Конвенција ступила је на снагу 2005. године и исте године ју је ратификовала Република Србија.

Marking of the International Anti-Corruption Day

On the occasion of the International Anti-Corruption Day, the Agency for Prevention of Corruption of the Republic of Serbia, in partnership with the OSCE Mission to Serbia, organized an international online conference on Co-operation of Corruption Prevention Authorities in the New Global Circumstances.

The purpose of the event was to exchange best practices and seek answers to common challenges imposed on us by the new global circumstances. More than ever, we have now realized the importance of digitalization and innovation in all segments of society. We have identified the pros and cons of physical distance and managed to overcome the obstacles by relying on the achievements of information and communication technologies. We used the time to raise social awareness and personal ethics through permanent education on the harmfulness of corruption, that is, by improving the integrity of the institutions and ourselves, stressed Mr Dragan Sikimić, the Director of the Agency for Prevention of Corruption.

“The OSCE Mission to Serbia provides assistance and expertise in preventing and combating corruption for the benefit of domestic stakeholders and, most importantly, Serbian citizens. Moreover, the OSCE Mission has supported the host country in developing and strengthening independent, accountable, and effective democratic institutions, including during the pandemic. We are doing that in the spirit of genuine partnership with state institutions and civil society,” emphasized Arthur Graham, the Head of the OSCE Mission to Serbia’s Rule of Law and Human Rights Department.

The conference featured prominent speakers from government, international organizations, corruption prevention authorities and the non-government sector.

The General Assembly of the United Nations adopted the UN Convention against Corruption on October 31, 2003. thus designating December 9 as the International Anti-Corruption Day aimed at raising awareness on corruption as well as the role of the Convention in prevention and fight against corruption. The UN Convention entered into force in 2005 which is when it was also ratified by the Republic of Serbia.