OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

Potpisivanje Memoranduma o saradnji, 20. 01. 2016.
20/01/2016
Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima
22/01/2016

OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

print
Prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti politički subjekti su dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica.

Podaci o odgovornom licu u političkom subjektu mogu se dostaviti:

a) popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti ovde;

b) u formi Sporazuma o osnivanju grupe građana (u slučaju kada je reč o grupi građana) ili

v) u formi Koalicionog sporazuma (u slučaju kada je reč o koaliciji političkih subjekata).

Sporazum o osnivanju grupe građana i Koalicioni sporazum moraju sadržati podatke navedene u obrascu.