Obaveštenje političkim subjektima

Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima
22/01/2016
Agencija donela novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje
25/01/2016

Obaveštenje političkim subjektima

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica.

Podaci u vezi sa ovlašćenim licem političkog subjekta koje je potrebno dostaviti Agenciji su:

  • ime i prezime,
  • JMBG,
  • zanimanje,
  • mesto i adresa stanovanja,
  • mesto i adresa zaposlenja,
  • državljanstvo,
  • kontakt telefon,
  • elektronska adresa i
  • za odgovorno lice u političkoj stranci, potrebno je obavestiti Agenciju i o funkciji koju ovlašćeno lice obavlja u tom pravnom licu.

Podaci se mogu se dostaviti u formi Sporazuma o osnivanju grupe građana (u slučaju kada je reč o grupi građana) i Koalicionog sporazuma (u slučaju kada je reč o koaliciji političkih subjekata).

U slučaju da se podaci dostavljaju u drugoj formi, neophodno je da budu potpisani i overeni pečatom (važi za političke stranke i koalicije).