Obaveštenje o upisu u Registar lobista i Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Više o izbornoj kampanji 2020. saznajte na novoj stranici sajta Agencije
05/03/2020
Obaveštenje za političke subjekte
09/03/2020

Obaveštenje o upisu u Registar lobista i Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje

print

Podnosiocima zahteva za upis u Registar lobista Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da u Registar lobista, koji vodi Agencija može biti upisano lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 10. st. 1. Zakona o lobiranju („Službeni glasnik RS“, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon).
Međutim, Agencija istovremeno ukazuje i na to da upis u Registar lobista ne znači da lobista lobiranje može da obavlja suprotno odredbi čl. 12. Zakona o lobiranju kojom je propisana zabrana obavljanja lobiranja izabranom, imenovanom, postavljenom, zaposlenom ili na drugi način radno angažovanom licu u organu vlasti, kao i licu na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, koja prestaje po isteku dve godine od dana prestanka funkcije, odnosno prestanka radnog odnosa ili radnog angažovanja.
U Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje (u daljem tekstu: pravno lice), koji vodi Agencija može se upisati pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 11. st. 1. Zakona o lobiranju.
Agencija istovremeno ukazuje da nema smetnji da se u Registar pravnih lica može upisati i pravno lice čije je odgovorno lice, odnosno zakonski zastupnik upisan u Registar lobista, pod uslovom da je odgovorno lice odnosno zakonski zastupnik zaposlen u tom pravnom licu.

UZ ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR LOBISTA DOSTAVLJA SE I SLEDEĆE:

1) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
2) overenu fotokopiju o stečenoj visokoj stučnoj spremi;
3 uverenje o nekažnjavanju koje izdaje nadležna Policijska uprava MUP-a, prema mestu prebivališta podnosioca zahteva;
4) uverenje da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga koje izdaje nadležni osnovni sud, prema mestu prebivališta;
5) uverenje da podnosilac zahteva nije prekršajno kažnjavan i da mu nije izrečena zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti, koje izdaje nadležni Prekršajni sud, prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.