Обавештење о упису у Регистар лобиста и Регистар правних лица која обављају лобирање

Више о изборној кампањи 2020. сазнајте на новој страници сајта Агенције
05/03/2020
Обавештење за политичке субјекте
09/03/2020

Обавештење о упису у Регистар лобиста и Регистар правних лица која обављају лобирање

print

Подносиоцима захтева за упис у Регистар лобиста Агенција за борбу против корупције указује на то да у Регистар лобиста, који води Агенција може бити уписано лице које испуњава услове за обављање лобирања прописане одредбом чл. 10. ст. 1. Закона о лобирању („Службени гласник РС“, бр. 87/18 и 86/19-др. закон).
Међутим, Агенција истовремено указује и на то да упис у Регистар лобиста не значи да лобиста лобирање може да обавља супротно одредби чл. 12. Закона о лобирању којом је прописана забрана обављања лобирања изабраном, именованом, постављеном, запосленом или на други начин радно ангажованом лицу у органу власти, као и лицу на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, која престаје по истеку две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.
У Регистар правних лица која обављају лобирање (у даљем тексту: правно лице), који води Агенција може се уписати правно лице које испуњава услове за обављање лобирања прописане одредбом чл. 11. ст. 1. Закона о лобирању.
Агенција истовремено указује да нема сметњи да се у Регистар правних лица може уписати и правно лице чије је одговорно лице, односно законски заступник уписан у Регистар лобиста, под условом да је одговорно лице односно законски заступник запослен у том правном лицу.

УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЛОБИСТА ДОСТАВЉА СЕ И СЛЕДЕЋЕ:

1) уверење о држављанству Републике Србије;
2) оверену фотокопију о стеченој високој стучној спреми;
3 уверење о некажњавању које издаје надлежна Полицијска управа МУП-а, према месту пребивалишта подносиоца захтева;
4) уверење да против подносиоца захтева није покренут кривични поступак и да није покренута истрага које издаје надлежни основни суд, према месту пребивалишта;
5) уверење да подносилац захтева није прекршајно кажњаван и да му није изречена заштитна мера забрана вршења одређених делатности, које издаје надлежни Прекршајни суд, према месту пребивалишта подносиоца захтева.