Обавештење о одржавању треће обуке за лобисте

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности; Набавка нових мобилних телефонских уређаја; Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.
14/08/2020
Саопштење за јавност
28/08/2020

Обавештење о одржавању треће обуке за лобисте

print

Директор Агенције за борбу против корупције Одлуком бр. 014-033-00-0136/20-11 од 26.08.2020. године одредио је одржавање треће обуке за лобисту у периоду од 01. до 02. октобра 2020. године, са почетком у 9 часова.
Обука ће се одржати у просторијама Агенције за борбу против корупције, Царице Милице 1, Београд.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за борбу против корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС, бр. 23/2020,…73/2020) и мерама заштите ради спречавања ширења COVID-19, обука организовати у мањим групама до највише 10 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Агенција ће обуку организовати у више термина и о томе обавестити подносиоце захтева.
Такође, у случају промена епидемиолошких околности, Агенција оставља могућност одлагања одржавања наведене обуке, у циљу поштовања евентуалних измена мера заштите ради спречавања ширења COVID-19.

Рок за подношење захтева је до 21.09.2020. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 44.270 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за борбу против корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за борбу против корупције указује да:

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће обавестити подносиоце захтева о Програма обуке за лобисту.