Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Agencija izrekla mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije
08/06/2020
Predstavnici Agencije na OEBS Forumu o sprečavanju korupcije
16/06/2020

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova.
Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS, br. 23/2020,…73/2020) i merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19, obuka organizovati u manjim grupama do najviše 10 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u više termina i o tome obavestiti podnosioce zahteva.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost odlaganja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19.
Rok za podnošenje zahteva je do 22.06.2020. godine.
Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/
Iznos naknade od 44.270 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:
broj žiro računa 840-31255845-68
primalac: Agencija za borbu protiv korupcije
svrha: Obuka za lobistu
Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da:
Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem, nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.
Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.
Agencija će obavestiti podnosioce zahteva o Programa obuke za lobistu.