Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обавештење

print

 

Директор Агенције за борбу против корупције Одлуком бр. 014-033-00-0008/19-11 од 24.12.2019. године одредио је одржавање прве обуке за лобисту у периоду од 06. до 07. фебруара 2020. године.
Обука ће се одржати у просторијама Агенције за борбу против корупције.
Рок за подношење захтева је до 26.01.2020. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/.

Износ накнаде од 44.270 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за борбу против корупције
сврха: Обука за лобисту

Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за борбу против корупције указује да:
– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Подносиоци захтева који су Агенцији већ поднели захтев у електронској и штампаној форми, потребно је да исти допуне доказом о уплати накнаде за похађање обуке за лобисту.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.