Veće Agencije,kao drugostepeni organ, odlučuje o žalbama na odluke koje donosi direktor, izuzev odluka o pravima i obavezama zaposlenih u Agenciji, zauzima načelne stavove za primenu zakona, nadzire rad direktora i prati njegovo imovinsko stanje. Za člana Veća Agencije može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet, najmanje devet godina radnog iskustva u struci i nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim javne funkcije. Član Veća Agencije ne može da bude član političke stranke, odnosno političkog subjekta i podleže istim obavezama i zabranama koje se po Zakonu o sprečavanju korupcije odnose na javne funkcionere.