Веће Агенције,као другостепени орган, одлучује о жалбама на одлуке које доноси директор, изузев одлука о правима и обавезама запослених у Агенцији, заузима начелне ставове за примену закона, надзире рад директора и прати његово имовинско стање. За члана Већа Агенције може да буде изабрано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, најмање девет година радног искуства у струци и није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције. Члан Већа Агенције не може да буде члан политичке странке, односно политичког субјекта и подлеже истим обавезама и забранама које се по Закону о спречавању корупције односе на јавне функционере.