Sekretarijat Veća Agencije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu materijala i podataka za rad Veća Agencije; izradu odluka po žalbama; pripremu sednica Veća Agencije i koordinaciju rada Veća Agencije; pripremu nacrta drugih odluka Veća Agencije u skladu sa Poslovnikom i izradu zapisnika; formiranje i čuvanje arhive Veća Agencije i druge poslove iz delokruga Sekretarijata Veća, u skladu sa Zakonom, opštim aktima Agencije i nalozima Veća Agencija ili predsednika Veća Agencije.