Секретаријат Већа Агенције обавља послове који се односе на: припрему материјала и података за рад Већа Агенције; израду одлука по жалбама; припрему седница Већа Агенције и координацију рада Већа Агенције; припрему нацрта других одлука Већа Агенције у складу са Пословником и израду записника; формирање и чување архиве Већа Агенције и друге послове из делокруга Секретаријата Већа, у складу са Законом, општим актима Агенције и налозима Већа Агенција или председника Већа Агенције.