Danica Marinković,  predsednik

Rođena u Bosanskom Brodu (Republika Srpska-Bosna i Hercegovina), 1951. godine. Školovala se u Skoplju, gde je diplomirala na Pravnom fakultetu. Pravosudni ispit položila je 1976. godine. Profesionalnu karijeru započela je kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Skoplju a nastavila je u Privrednom sudu i Vrhovnom sudu Kosova i Metohije, u Prištini. Više od dve decenije sudila je u parničnoj i krivičnoj materiji u Okružnom sudu u Prištini. Vršila uviđaje i sprovodila istragu u predmetima krivičnog dela terorizma na teritoriji Kosova i Metohije, poput događaja u Klečki i Račku 1998. i 1999. godine. U vezi sa događajem u Račku, bila je i svedok odbrane pred Haškim tribunalom. Pravosudnu karijeru je do penzionisanja nastavila u Okružnom i Apelacionom sudu u Kragujevcu.
Izabrana je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom Narodne skupštine, 2016. godine. Funkciju predsednice Odbora vršila je od 2018. do 1. septembra 2020. godine, kada je počela primena Zakona o sprečavanju korupcije.
Pohađala je stručne obuke u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, i aktivno učestvovala na seminarima međunarodnih institucija (OEBS, Akademija evropskog prava, ruska Akademija nauka). U oblasti istrage i krivičnog prava, pratila je sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Autor je knjige “Sudija u ratu i miru” koja svedoči o događajima u Račku, Klečki i drugim zbivanjima na Kosovu i Metohiji.
Majka dva sina.

 

Tamara Mišić, zamenik predsednika

Rođena u Bečeju 1984. godine. Diplomirala je na međunarodnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na istom fakultetu stekla je zvanje master prava 2011. godine na trgovinskopravnom modulu. Pravosudni ispit položila je juna 2010. godine. Radno iskustvo sticala je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, gde je, kao volonter, radila na poslovima sudijskog pripravnika od 2008. do 2010. godine. Kao sudijski pomoćnik radila je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu od 2010. do kraja 2013. godine, a na istim poslovima radila je i u Drugom osnovnom sudu u Beogradu od početka 2014. godine do aprila 2014. godine kada je zasnovala radni odnos u Agenciji za sprečavanje korupcije. Do postavljenja na položaj v.d. pomoćnika direktora Agencije obavljala je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i višeg savetnika – šefa Odseka za kontrolu prenosa upravljačkih prava u istom sektoru. Od januara 2019. godine nalazila se na položaju v.d. pomoćnika direktora Agencije u Sektoru za registre i evidencije, nakon čega je novembra 2019. godine postavljena na položaj pomoćnika direktora u navedenom sektoru, na kojem se nalazila sve do izbora za člana Veća Agencije.
Pohađala je seminar “Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala”, u organizaciji Ministarstva pravde SAD, Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu, OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije i kurs o lobiranju kao meri za sprečavanje korupcije u organizaciji OEBS-ove misije u Srbiji. Učestvovala je na radionici o strateškom planiranju i indikatorima učinka, u organizaciji USAID-a u okviru projekta “Inicijativa za odgovornu vlast” i obuci za predavače (Trening za trenere) u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Stručno se usavršavala i na različitim programima vezanim za kvalitet, tumačenje i primenu propisa, javni nastup i veštinu prezentacije. Kao predstavnik Sektora za rešavanje sukoba interesa bila je predavač na obukama za funkcionere, koje su organizovane od strane Agencije, kao i na obukama organizovanim u okviru Projekta Prevencija i borba protiv korupcije pod nazivom „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“.  Udata, majka jednog deteta.

 

Stevo Bajić, član

Rođen u Drvaru ( Bosna i Hercegovina), 1979. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2009. godine. Pripravničko iskustvo sticao je u Advokatskoj kancelariji Kićović, u Beogradu do 2012. godine, kada u okviru projekta Vlade Kraljevine Norveške ”Podrška Agenciji za borbu protiv korupcije” započinje stažiranje u Agenciji – Sektoru za poslove prevencije. Rad u Agenciji nastavlja u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, i kasnije u zvanju savetnika u Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama. Pre izbora za člana Veća, radio je kao samostalni savetnik u upravno pravnim poslovima u Sektoru za registre i evidencije.
Profesionalno se usavršavao kroz više stručnih programa i uspešno završio obuke: „Efikasna komunikacija sa strankama“ u organizaciji USAID 2015. godine, Kurs o lobiranju kao meri za sprečavanje korupcije, 2019. godine i „Asertivna komunikacija“ 2020. godine, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji. Pohađao je treninge u okviru tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji je Agencija sprovela sa partnerskim institucijama iz Italije i Španije, od 2016. do 2018. godine. Tokom rada u Agenciji, učestvovao je u više programa Nacionalne akademije za javnu upravu i stekao seritifikate iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, veština komunikacije i rešavanja konflikata. Govori engleski i ruski jezik.
Oženjen, otac jednog deteta.

 

 

Prof. dr Miloš Stanković, član

Rođen u Beogradu, 1984. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Ugovorno nasleđivanje između supružnika“ 2015. godine. Radno iskustvo započeo je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, kao sudijski pripravnik-volonter. Izabran je u zvanje saradnika u nastavi za užu Građanskopravnu naučnu oblast – predmet Nasledno pravo, 2008. godine. U zvanju asistenta za ovu naučnu oblast proveo je sedam godina. Docent za užu naučnu oblast Pravna istorija – predmeti Uporedna pravna tradicija i Retorika, postaje izborom u zvanje, 2016. godine. Naučno i stručno se usavršavao na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu i Maks Plank Institutu za evropsku pravnu istoriju u Frankfurtu. Učestvovao je sa autorskim i koautorskim naučnim radovima na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Dobitnik je više priznanja za naučne radove ali i besedništvo. Na takmičenju u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu 2007. godine, proglašen je za apsolutnog pobednika u kategoriji slobodne teme. Angažovan je u redakcijama više stručnih časopisa (Bilten sudske prakse Višeg suda u Beogradu, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu-časopis za pravne i društvene nauke i Arhiv za pravne i društvene nauke). Učestvuje u odborima Fondacije Koste Migrića i Zadužbine „Luke Ćelovića-Trebinjca“ Univerziteta u Beogradu.

Izabran je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom Narodne skupštine, 2017. godine. Funkciju zamenika predsednika Odbora vršio je od 2018. do 1. septembra 2020. godine, kada je počela primena Zakona o sprečavanju korupcije. Govori engleski i francuski jezik.

Oženjen, otac jednog deteta.

 

 

Biljana Pavlović, član

Rođena u Beloj Crkvi, 1961. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 1997. godine. Završila je specijalističke studije: Notar – Javni beležnik na Pravnom fakultetu u Beogradu 2010. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao rukovodilac Pravne službe preduzeća „Trgobanat“ u Beloj Crkvi, 1990. godine. Poslove sudije i predsednika krivičnog veća vršila je u opštinskim sudovima u Beloj Crkvi i Pančevu. Radila je kao pomoćnik direktora za nemedicinske poslove u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, od 2010 do 2012. godine, kada je postavljena za direktorku Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, pri Ministarstvu pravde i državne uprave. Bila je državni sekretar istog ministarstva, od 2014. do 2016. godine, kada prelazi u Pravosudnu akademiju radi rukovođenja sektorom za stalnu obuku. Aktivno je učestvovala u unapređenju programa stručne obuke u oblastima krivičnog, građanskog, privrednog, upravnog i prekršajnog prava, zatim oblasti ljudskih prava i prava Evropske unije.
Zaposlena je u Komisiji za zaštitu konkurencije. Govori engleski, ruski i italijanski jezik.