На основу члана 22. став 1. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници Првог редовног заседања у 2021. години, одржаној 11. марта 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА АГЕНЦИЈЕ ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

1. За чланове Већа Агенције за спречавање корупције бирају се:

– Стево Бајић,
– Даница Маринковић,
– доц. др Милош Станковић,
– Биљана Павловић,
– Тамара Мишић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“  број 11

 

 

У Београду, 11. марта 2021. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ