O Agenciji

Osnivanje i nadležnosti

Skupština Srbije usvojila je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije 23. oktobra 2008. godine.

Zakon propisuje da je Agencija samostalan i nezavisan državni organ čije su nadležnosti da:

 • nadzire sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Akcionog plana za primenu Strategije i sektorskih akcionih planova i daje mišljenja u vezi sa njihovom primenom;
 • pokreće postupak i izriče mere zbog povrede ovog zakona;
 • rešava o sukobu interesa;
 • vodi registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i posebne evidencije u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim je uređeno finansiranje političkih stranaka;
 • daje smernice za izradu planova integriteta u javnom i privatnom sektoru;
 • uvodi i sprovodi programe obuke o korupciji, u skladu sa ovim zakonom;
 • daje mišljenja i uputstva za sprovođenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
 • daje inicijative za izmenu i donošenje propisa u oblasti borbe protiv korupcije;
 • prati i obavlja poslove koji se odnose na organizovanje koordinacije rada državnih organa u borbi protiv korupcije;
 • sarađuje sa drugim državnim organima u pripremi propisa u oblasti borbe protiv korupcije;
 • pruža stručnu pomoć u oblasti borbe protiv korupcije;
 • postupa po predstavkama pravnih i fizičkih lica;
 • organizuje istraživanja, prati i analizira statističke i druge podatke o stanju korupcije;
 • u saradnji sa nadležnim državnim organima prati međunarodnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.

Organi Agencije su Odbor i direktor. Članove Odbora izabrala je Skupština Srbije 18. marta 2009 godine, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača (Administrativnog odbora Narodne skupštine; predsednika Republike; Vlade; Vrhovnog kasacionog suda (Vrhovnog suda); Državne revizorske institucije; Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, putem zajedničkog dogovora; Socijalno-ekonomskog saveta; Advokatske komore Srbije;  udruženja novinara u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora) . Jedan izabrani član podneo je ostavku i 29. maja izabran je novi član, tako da Odbor radi u punom sastavu (9 članova).

Odbor je konstituisan 15. aprila 2009. godine. Raspisan je javni konkurs za izbor direktora i zamenika direktora i objavljen je 18. maja 2009. godine u jednom dnevnom listu, a 22. maja 2009. godine u Službenom glasniku. Reč je o javnom konkursu za izbor javnog funkcionera.

Zakon propisuje da direktor predstavlja Agenciju, rukovodi radom, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova Agencije, donosi odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i izriče mere, priprema godišnji izveštaj o radu Agencije, izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad Agencije, donosi opšte i pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, sprovodi odluke Odbora Agencije i vrši druge poslove određene zakonom.

Zakon propisuje da za direktora može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđeno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora.  Direktor ne može da bude član političke stranke i podleže istim obavezama i zabranama koje se po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije odnose na funkcionere

Agencija ima zamenika direktora, koga bira na javnom konkursu Odbor Agencije.

Mandat zamenika direktora prestaje izborom novog direktora.

Na zamenika direktora shodno se primenjuju odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje se odnose na direktora.

Direktor ima pravo na platu jednaku plati ministra, a zamenik direktora platu jednaku plati državnog sekretara. Član Odbora Agencije ima pravo na mesečnu naknadu u visini dve prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Danom početka primene ovog zakona Agencija preuzima od Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti rada Agencije.