Nadamo se da će Beograd, uz podršku Agencije izraditi dobar LAP

Agencija bitan faktor u borbi protiv korupcije
10/04/2019
Lobiranje – obuka i radionica
16/04/2019

Nadamo se da će Beograd, uz podršku Agencije izraditi dobar LAP

print
 – Nadamo se da će uz podršku Agencije, Beograd izraditi dobar antikorupcijski plan, a što je još važnije i uspešno realizovati sve mere i aktivnosti iz tog plana i da će od toga imati koristi kako Grad Beograd, njegovi zaposleni, tako i stanovnici prestonice. Ovo iz razloga što je jedna od svrha prevencije korupcije promovisanje društvene dobrobiti i unapređenje kvaliteta usluga koje pruža javni sektor, istakao je Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije prilikom predstavljanja LAP-a predsedniku Skupštine Beograda, Nikoli Nikodijeviću i njegovom timu.

Prvi čovek beogradskog parlamenta pokazao je veliko interesovanje za LAP, naglasivši da će Beograd ispuniti svoju obavezu prema Akcionom planu za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23, koje predviđa da lokalne samouprave usvoje i primene lokalne antikorupcijske planove (LAP) i da obrazuju telo za praćenje sprovođenja ovog dokumenta.

U cilju pomoći lokalnim samoupravama da usvoje adekvatne antikorupcijske planove, što je takođe bilo predviđeno Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model lokalnog antikorupcijskog plana (Model LAP), na osnovu koga lokalne samouprave donose sopstvene antikorupcijske akcione planove.

LAP je preventivni antikorupcijski mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja u rad organa i službi jedinica lokalnih samouprava i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese stanovništva i lokalne zajednice.

Svrha usvajanja LAP njegove efikasne primene jeste da jedinice lokalne samouprave (JLS) učini otpornijim na rizike korupcije koji postoje u okviru u kome JLS ostvaruje svoje nadležnosti, odnosno da u perspektivi utiče na smanjenje korupcije na ovim nivoima vlasti.

Pored toga što je izradila Model LAP, Agencija prikuplja podatke o usvajanju LAP-ova i obrazovanju tela za praćenje i o tome obaveštava Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 na kvartalnom nivou. Od aprila 2017. godine pa do 15. marta 2019. godine, kada je rađen poslednji presek, 93 JLS su izradile LAP, a 20 je formiralo telo za praćenje sprovođenja.

Agencija, čija se uloga sastoji u pružanju podrške u prevenciji korupcije na svim nivoima, je na raspolaganju svim JLS, pa samim tim i Gradu Beogradu, da kroz konsultacije pruži podršku za usvajanje LAP i obrazovanje tela za praćenje sprovođenja. Pored toga, Agencija može uputiti i na primere dobre prakse drugih JLS koje mogu biti od značajne pomoći u realizaciji celokupnog procesa. Na kraju, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) izrađeni su modeli akata, značajni za uspešnu realizaciju procesa, a to je usvajanje LAP i obrazovanje tela za praćenje sprovođenja, usaglašenog sa Modelom Agencije.