Misija i vizija

Agencija za sprečavanje korupcije

Strateški plan Agencije 2019-2023   

Misija

Zaštita javnog interesa kroz sprečavanje korupcije i obezbeđenje zakonitog i svrsishodnog raspolaganja javnim resursima u saradnji sa građanima, civilnim društvom i državnim organima.

Vizija

Smanjene mogućnosti za vršenje koruptivnih radnji, osnaženi kapaciteti Agencije i unapređena lična i institucionalna odgovornost organa javne vlasti uz aktivno učešće javnosti u borbi protiv korupcije.

 

Ključne vrednosti

Integritet

Staramo se o tome da rukovodioci i zaposleni dosledno poštuju zakonske norme i etičke principe u svrhu zaštite javnog interesa. Kada donosimo odluke u ime Agencije vodimo računa o tome da one budu motivisane isključivo zaštitom javnog interesa, a ne radi finansijske i/ili materijalne koristi nosilaca javnih funkcija i/ili zaposlenih koji u njoj rade, članova njihovih porodica ili prijatelja.

Nezavisnost

Podrazumeva ostvarivanje političkih, funkcionalnih, operativnih i finansijskih preduslova, kako bi Agencija sprovodila nadležnosti u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i bez nedozvoljenog uticaja. Radimo isključivo po propisima i profesionalnim standardima, trudeći se da obezbedimo konzistentnu praksu Agencije nezavisno od karakteristika i aktera pojedinačnih slučajeva kojima se bavimo.

Odgovornost

Predstavlja usklađenost sa zakonskim i etičkim normama pri donošenju odluka i sveukupnom postupanju. Odgovornost podrazumeva i sposobnost da se objasne preduzete radnje ili donete odluke i da se navedu sve posledice koje proističu iz njih, kao i sposobnost da se odgovori na sva postavljena pitanja javnosti ili zainteresovanih subjekata uz pružanje svih traženih informacija. Posvećeni smo implementaciji standarda da rukovodioci i zaposleni u Agenciji odgovaraju javnosti za svoje odluke i postupke i da se podvrgavaju svakoj kontroli primereno njihovoj funkciji, odnosno položaju.

Transparentnost

Sprovođenje poverenih nadležnosti na vidljiv, predvidiv i razumljiv način. Vodimo računa o dužnosti da rukovodioci i zaposleni u Agenciji budu što je moguće više otvoreni pri donošenju odluka i postupcima koje sprovode, kao i obavezi da svoje odluke obrazlože.

Nepristrasnost

Podrazumeva jednak i ravnopravan tretman svih obveznika propisa i razmatranih slučajeva u skladu sa zakonskim odredbama. Delovanje u okviru i na osnovu važećih propisa predstavlja temelj našeg rada, a posebno vodimo računa da sve obveznike zakona tretiramo na jednak i ravnopravan način, te da smisao odluka koje se tiču ostvarivanja njihovih prava ili utvrđivanja obaveza bude u skladu sa zakonitim i legitimnim ciljem.

Objektivnost
Podrazumeva odlučivanje na osnovu jasno definisanih kriterijuma i činjenica, lišeno lične percepcije i afiniteta, kao i nedozvoljenog uticaja. Kvalitet je isključivi kriterijum kojim se rukovodimo u obavljanju javnih poslova, uključujući i slučajeve izbora rukovodilaca, zapošljavanja, dodeljivanja poslova ili preporučivanja pojedinaca za nagrade i beneficije.

Poštovanje dostojanstva ličnosti

Za nas je dostojanstvo ličnosti fundamentalna vrednost o kojoj vodimo računa kako u međusobnim odnosima, tako i u odnosima van Agencije.

Lični primer

Vodimo se idejom da nosioci javnih funkcija u Agenciji treba da podstiču sve vrednosti, koje delimo, sopstvenim vođstvom i ličnim primerom.