Мисија и визија

Агенција за спречавање корупције

Стратешки план Агенције 2019-2023   

Мисија

Заштита јавног интереса кроз спречавање корупције и обезбеђење законитог и сврсисходног располагања јавним ресурсима у сарадњи са грађанима, цивилним друштвом и државним органима.

Визија

Смањене могућности за вршење коруптивних радњи, оснажени капацитети Агенције и унапређена лична и институционална одговорност органа јавне власти уз активно учешће јавности у борби против корупције.

 

Кључне вредности

Интегритет

Старамо се о томе да руководиоци и запослени доследно поштују законске норме и етичке принципе у сврху заштите јавног интереса. Када доносимо одлуке у име Агенције водимо рачуна о томе да оне буду мотивисане искључиво заштитом јавног интереса, а не ради финансијске и/или материјалне користи носилаца јавних функција и/или запослених који у њој раде, чланова њихових породица или пријатеља.

Независност

Подразумева остваривање политичких, функционалних, оперативних и финансијских предуслова, како би Агенција спроводила надлежности у складу са законским овлашћењима и без недозвољеног утицаја. Радимо искључиво по прописима и професионалним стандардима, трудећи се да обезбедимо конзистентну праксу Агенције независно од карактеристика и актера појединачних случајева којима се бавимо.

Одговорност

Представља усклађеност са законским и етичким нормама при доношењу одлука и свеукупном поступању. Одговорност подразумева и способност да се објасне предузете радње или донете одлуке и да се наведу све последице које проистичу из њих, као и способност да се одговори на сва постављена питања јавности или заинтересованих субјеката уз пружање свих тражених информација. Посвећени смо имплементацији стандарда да руководиоци и запослени у Агенцији одговарају јавности за своје одлуке и поступке и да се подвргавају свакој контроли примерено њиховој функцији, односно положају.

Транспарентност

Спровођење поверених надлежности на видљив, предвидив и разумљив начин. Водимо рачуна о дужности да руководиоци и запослени у Агенцији буду што је могуће више отворени при доношењу одлука и поступцима које спроводе, као и обавези да своје одлуке образложе.

Непристрасност

Подразумева једнак и равноправан третман свих обвезника прописа и разматраних случајева у складу са законским одредбама. Деловање у оквиру и на основу важећих прописа представља темељ нашег рада, а посебно водимо рачуна да све обвезнике закона третирамо на једнак и равноправан начин, те да смисао одлука које се тичу остваривања њихових права или утврђивања обавезa буде у складу са законитим и легитимним циљем.

Објективност
Подразумева одлучивање на основу јасно дефинисаних критеријума и чињеница, лишено личне перцепције и афинитета, као и недозвољеног утицаја. Квалитeт је искључиви критеријум којим се руководимо у обављању јавних послова, укључујући и случајеве избора руководилаца, запошљавања, додељивања послова или препоручивања појединаца за награде и бенефиције.

Поштовање достојанства личности

За нас је достојанство личности фундаментална вредност о којој водимо рачуна како у међусобним односима, тако и у односима ван Агенције.

Лични пример

Водимо се идејом да носиоци јавних функција у Агенцији треба да подстичу све вредности, које делимо, сопственим вођством и личним примером.