Agencija izrekla meru preporuke za razrešenje direktoru Instituta za onkologiju Vojvodine

Novi Sad – Izbori za odbornike
27/06/2012
Alumnisti Maršal fonda posetili Agenciju
03/06/2013

Agencija izrekla meru preporuke za razrešenje direktoru Instituta za onkologiju Vojvodine

print

Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je direktoru Instituta za onkologiju Vojvodine, dr Dušanu Jovanoviću, meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa ove javne funkcije.

 

 

U postupku koji je Agencija pokrenula 22. marta ove godine, utvrđeno je da je direktor Instituta za onkologiju Vojvodine postupio suprotno odredbama čl. 27. stav 2. i 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, tako što je, umesto izdavanja potvrda o nemogućnosti pružanja usluge radioterapije u roku od 30 dana od dana kada su se pacijenti javili sa urednim lekarskim uputom, omogućio da se na Institutu formiraju liste čekanja za usluge radioterapije i da se na tako formirane liste čekanja preko reda stavljaju strani državljani i što je omogućio organizovanje dopunskog rada na Institutu u okviru kojeg su pružane usluge radioterapije, a u cilju sticanja koristi, što je negativno uticalo na izvršavanje obaveza prema osiguranicima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i zaposlene koji su u okviru dopunskog rada pružali usluge radioterapije izložilo prekomernom štetnom dejstvu uslova rada, a da nije blagovremeno ukazao nadležnim organima na problem nedostatka aparata za zračnu terapiju što je uticalo na povećanje broja pacijenata koji čekaju na započinjanje radioterapijskih procedura, na koji način je koristio javnu funkciju za sticanje koristi i doveo u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.

Prilikom odlučivanja o meri koju treba izreći funkcioneru, Agencija je uzela u obzir činjenicu da je funkcioner tokom vršenja javne funkcije učinio povrede zakona koje se ne mogu otkloniti, pa izricanje mere upozorenja ne bi imalo svoju svrhu.

Funkcioner ima pravo da protiv ovog rešenja izjavi žalbu Odboru Agencije u roku od 15 dana od dana prijema.