Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o udžbenicima

Saopštenje Agencije povodom netačnih navoda u nedeljniku NIN
06/02/2018
Stav Agencije o predmetu rektora Arsenijevića
13/02/2018

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o udžbenicima

print

Nova verzija Nacrta zakona ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu niza pitanja na koje je Agencija ukazivala u više navrata, a koji se pored ostalog odnose na sukob interesa; izbor i praćenje udžbenika, te nedostatak kriterijuma za odlučivanje. Na primer, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se, kao i u prethodnoj verziji Nacrta i važećem Zakonu, na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama detaljnije uredi postupak, odlučivanje povodom prijave da je lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja u sukobu interesa, te propišu odgovarajuće sankcije u slučaju da se to utvrdi.

Imajući u vidu ranije primere zloupotreba prilikom izbora udžbenika, značajno je što je Nacrtom, slično kao i u važećom Zakonu, zabranjeno izdavačima da predškolskoj ustanovi, školi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine donaciju, poklon i reprezentaciju. Međutim, ni nova verzija Nacrta zakona ne precizira šta se smatra donacijom, poklonom ili reprezentacijom, dok poseban problem predstavlja činjenica da, za razliku od važećeg Zakona, ne postoji bliža definicija predstavljanja udžbenika i reprezentacije male vrednosti, koji su, prema predloženom rešenju, dozvoljeni.

Pored pomenutih nedostataka, pojedine odredbe nove verzije Nacrta zakona sadrže i druge rizike korupcije, kao što su upotreba nepreciznih formulacija i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije neophodno za adekvatno uređenje ove oblasti i prevazilaženje problema koji su se do sada javljali u praksi.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti ovde.