Lobiranje

=====================================================================================

Zauzeta mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, u vezi primene Zakona o lobiranju, nalaze se na linku Mišljenja – lobiranje

=====================================================================================

OBAVEŠTENJE  O ODRŽAVANJU DRUGE OBUKE ZA LOBISTE

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova.
Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije naročito ukazuje na to da će se, u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS, br. 23/2020,…73/2020) i merama zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19, obuka organizovati u manjim grupama do najviše 10 kandidata.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata, Agencija će obuku organizovati u više termina i o tome obavestiti podnosioce zahteva.
Takođe, u slučaju promena epidemioloških okolnosti, Agencija ostavlja mogućnost odlaganja održavanja navedene obuke, u cilju poštovanja eventualnih izmena mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID-19.
Rok za podnošenje zahteva je do 22.06.2020. godine.
Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/
Iznos naknade od 44.270 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:
broj žiro računa 840-31255845-68
primalac: Agencija za borbu protiv korupcije
svrha: Obuka za lobistu
Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da:
Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem, nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.
Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.
Agencija će obavestiti podnosioce zahteva o Programa obuke za lobistu.

====================================================================================

OBAVEŠTENJE O UPISU U REGISTAR LOBISTA I

REGISTAR PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE

Podnosiocima zahteva za upis u Registar lobista Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da u Registar lobista, koji vodi Agencija može biti upisano lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 10. st. 1. Zakona o lobiranju („Službeni glasnik RS“, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon).
Međutim, Agencija istovremeno ukazuje i na to da upis u Registar lobista ne znači da lobista lobiranje može da obavlja suprotno odredbi čl. 12. Zakona o lobiranju kojom je propisana zabrana obavljanja lobiranja izabranom, imenovanom, postavljenom, zaposlenom ili na drugi način radno angažovanom licu u organu vlasti, kao i licu na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, koja prestaje po isteku dve godine od dana prestanka funkcije, odnosno prestanka radnog odnosa ili radnog angažovanja.
U Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje (u daljem tekstu: pravno lice), koji vodi Agencija može se upisati pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 11. st. 1. Zakona o lobiranju.
Agencija istovremeno ukazuje da nema smetnji da se u Registar pravnih lica može upisati i pravno lice čije je odgovorno lice, odnosno zakonski zastupnik upisan u Registar lobista, pod uslovom da je odgovorno lice odnosno zakonski zastupnik zaposlen u tom pravnom licu.

UZ ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR LOBISTA DOSTAVLJA SE I SLEDEĆE:

1) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
2) overenu fotokopiju o stečenoj visokoj stučnoj spremi;
3 uverenje o nekažnjavanju koje izdaje nadležna Policijska uprava MUP-a, prema mestu prebivališta podnosioca zahteva;
4) uverenje da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga koje izdaje nadležni osnovni sud, prema mestu prebivališta;
5) uverenje da podnosilac zahteva nije prekršajno kažnjavan i da mu nije izrečena zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti, koje izdaje nadležni Prekršajni sud, prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

====================================================================================

 OBAVEŠTENJE

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0008/19-11 od 24.12.2019. godine odredio je održavanje prve obuke za lobistu u periodu od 06. do 07. februara 2020. godine.

Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.

Rok za podnošenje zahteva je do 26.01.2020. godine.

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/

Iznos naknade od 44.270 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:

broj žiro računa 840-31255845-68 

primalac: Agencija za borbu protiv korupcije

svrha: Obuka za lobistu

Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da:

– Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem,

– nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Podnosioci zahteva koji su Agenciji već podneli zahtev u elektronskoj i štampanoj formi, potrebno je da isti dopune dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke za lobistu.

Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Agencija će naknadno objaviti satnicu Programa obuke za lobistu.

============================================================================================

Kako se prijaviti za obuku za lobistu

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se Agenciji elektronskim putem.

Nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre

Podnosilac zahteva može podneti zahtev za pohađanje obuke uvek, a najkasnije 10 dana pre datuma održavanja obuke.

Podaci o vremenu, mestu i datumu sprovođenja obuke objavljuju se na internet prezentaciji Agencije i Portalu e-Uprave Republike Srbije.

Obrazac Zahteva za pohađanje obuke i svi drugi obrasci biće dostupni na sajtu Agencije nakon početka primene Zakona o lobiranju, Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju (Sl. Glasnik RS broj 53/19), Pravilnika o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (Sl. Glasnik RS broj 53/19) i Pravilnika o programu obuke za lobistu  (Sl. Glasnik RS broj 54/19).

=========================================================================================

U susret Zakonu o lobiranju

Postojanje zakonskog okvira za vidljivo lobiranje od velikog je značaja za čuvanje integriteta procesa javnog odlučivanja. Javnost ima pravo da zna kako su institucije i funkcioneri donosili odluke, odnosno ko je lobirao u prilog aktuelnih pitanja. Donosioci odluka bi trebalo da daju primer svojim ličnim ponašanjem kada je reč o odnosima sa lobistima čija je uloga legitimna i zakonom definisana.

Agencija za borbu protiv korupcije intenzivno se priprema za početak primene Zakona o lobiranju (14. avgust, 2019. godine), što podrazumeva donošenje podzakonskih akata, prilagođavanje softverskih aplikacija, jačanje kapaciteta zaposlenih i brojne druge aktivnosti. Zaposleni uče od istaknutih stručnjaka o međunarodnim standardima, regulisanju lobiranja kao mehanizma prevencije korupcije, kao i principima i praksi u ovom domenu (http://www.acas.rs/lobiranje-mera-za-sprecavanje-korupcije/).

Donošenje ovog Zakona pozdravila je i Grupa država protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) u nedavno usvojenom prelaznom izveštaju za Srbiju za Četvrti krug evaluacije – prevencija korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce. Zakon o lobiranju možete pročitati OVDE.

==========================================================================================

LOBIRANJE

Zakon o lobiranju (u daljem tekstu: Zakon) je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 87/18, a primenjuje se od 14.08.2019. godine. Zakonom se uređuju uslovi i način obavljanja aktivnosti lobiranja, registar i evidencije u vezi sa lobiranjem i druga značajna pitanja za lobiranje.

CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Osnovni cilj zakona je da uspostavi jasan normativni okvir u oblasti lobiranja u Republici Srbiji. Zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije i podiže poverenje građana u proces donošenja odluka, odnosno utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Zakonom o lobiranju su propisani uslovi za obavljanje lobiranja, a Agencija za borbu protiv korupcije ( u daljem tekstu: Agencija) će vršiti:
• obuku u skladu sa Programom obuke i naknadom za sprovođenje obuke i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobiste;
• vođenje Registra lobista i Registra pravnih lica koja obavljaju lobiranje (upis, promene i brisanje iz Registra), kao i vođenje posebne evidencije o stranim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju lobiranje, koji će biti javni i objavljeni na internet stranici Agencije;
• kontrolu sadržine i načina vođenja evidencija organa vlasti o lobističkim kontaktima funkcionera koji su izabrani, postavljeni, imenovani, zaposleni ili na drugi način radno angažovani u tom organu;
• izricanje mera u slučaju kršenja obaveza lobiranom licu, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje korupcije, odnosno iniciranje pokretanja disciplinskog postupka;
• provera Izveštaja o radu lobista, odnosno pravnih lica koja vrše lobiranje i
• podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene ovim zakonom.

ŠTA JE LOBIRANJE

Lobiranje je aktivnost kojom se vrši uticaj na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organe imalaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač organ vlasti, u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa zakonom.

ŠTA SE NE SMATRA LOBIRANJEM

◦ informacije, stavovi i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljenim u sredstvima javnog informisanja;
◦ aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove u pripremi, razmatranju ili davanju stručnih mišljenja o predloženim rešenjima zakona i drugih propisa;
◦ građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona i drugih propisa;
◦ aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima.

KO MOŽE DA BUDE LOBISTA

Lobiranje može da obavlja fizičko lice koje je upisano u Registar lobista i privredno društvo, odnosno udruženje koje je upisano u Registar pravnih lica.
Lobiranje može da obavlja i fizičko lice koje nije upisano u Registar lobista ako je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod korisnika lobiranja ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja (neregistrovani lobista).
Lobiranje u Republici Srbiji može da obavlja i strano fizičko i pravno lice koje je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin, odnosno ima sedište, i ako je upisano u posebnu evidenciju o stranim fizičkim, odnosno pravnim licima koja obavljaju lobiranje na teritoriji Republike Srbije.

ZABRANJENO JE DA OBAVLJA LOBIRANJE

Izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost (lobirano lice).
Ova zabrana traje i dve godine od dana prestanka funkcije, odnosno prestanka radnog odnosa ili radnog angažovanja.

OBAVEZE LOBISTE/ PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA LOBIRANJE

• da se pridržava načela Integriteta;
• da postupa u skladu sa Kodeksom ponašanja učesnika u lobiranju;
• da u pismenoj formi obavesti Agenciju o promeni podataka;
• da zaključi ugovor o lobiranju sa korisnikom lobiranja, ali se ne može ovim ugovorom obavezati na određeni ishod lobiranja;
• da Agenciji dostavi Izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o brisanju iz registra i
• da na zahtev Agencije, dostavi tražene podatke.

KO JE KORISNIK LOBIRANJA

Korisnik lobiranja je fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.

KO JE LOBIRANO LICE

Lobirano lice je izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, a koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja zakona i drugih propisa, i ima obavezu da Agenciju obavesti u roku od 15 dana o lobističkom kontaktu.

NAPOMENA:

Agencija će početi sa aktivnostima iz svoje nadležnosti od dana primene Zakona 14.08.2019. godine, o čemu će blagovremeno obaveštavati javnost na svojoj internet prezenataciji.