Лобирање

=====================================================================================

Заузета мишљења Агенције за борбу против корупције, у вези примене Закона о лобирању, налазе се на линку Мишљења – лобирање

=====================================================================================

ОБАВЕШТЕЊЕ  O OДРЖАВАЊУ ДРУГЕ ОБУКЕ ЗА ЛОБИСТЕ

Директор Агенције за борбу против корупције Одлуком бр. 014-033-00-0096/20-11 од 27.05.2020. године одредио је одржавање друге обуке за лобисту у периоду од 02. до 03. јула 2020. године, са почетком у 9 часова.
Обука ће се одржати у просторијама Агенције за борбу против корупције, Царице Милице 1, Београд.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за борбу против корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС, бр. 23/2020,…73/2020) и мерама заштите ради спречавања ширења COVID-19, обука организовати у мањим групама до највише 10 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Агенција ће обуку организовати у више термина и о томе обавестити подносиоце захтева.
Такође, у случају промена епидемиолошких околности, Агенција оставља могућност одлагања одржавања наведене обуке, у циљу поштовања евентуалних измена мера заштите ради спречавања ширења COVID-19.
Рок за подношење захтева је до 22.06.2020. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 44.270 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за борбу против корупције
сврха: Обука за лобисту
Агенција за борбу против корупције указује да:
Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће обавестити подносиоце захтева о Програма обуке за лобисту.

====================================================================================

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЛОБИСТА И

РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ЛОБИРАЊЕ

Подносиоцима захтева за упис у Регистар лобиста Агенција за борбу против корупције указује на то да у Регистар лобиста, који води Агенција може бити уписано лице које испуњава услове за обављање лобирања прописане одредбом чл. 10. ст. 1. Закона о лобирању („Службени гласник РС“, бр. 87/18 и 86/19-др. закон).
Међутим, Агенција истовремено указује и на то да упис у Регистар лобиста не значи да лобиста лобирање може да обавља супротно одредби чл. 12. Закона о лобирању којом је прописана забрана обављања лобирања изабраном, именованом, постављеном, запосленом или на други начин радно ангажованом лицу у органу власти, као и лицу на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, која престаје по истеку две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.
У Регистар правних лица која обављају лобирање (у даљем тексту: правно лице), који води Агенција може се уписати правно лице које испуњава услове за обављање лобирања прописане одредбом чл. 11. ст. 1. Закона о лобирању.
Агенција истовремено указује да нема сметњи да се у Регистар правних лица може уписати и правно лице чије је одговорно лице, односно законски заступник уписан у Регистар лобиста, под условом да је одговорно лице односно законски заступник запослен у том правном лицу.

УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЛОБИСТА ДОСТАВЉА СЕ И СЛЕДЕЋЕ:

1) уверење о држављанству Републике Србије;
2) оверену фотокопију о стеченој високој стучној спреми;
3 уверење о некажњавању које издаје надлежна Полицијска управа МУП-а, према месту пребивалишта подносиоца захтева;
4) уверење да против подносиоца захтева није покренут кривични поступак и да није покренута истрага које издаје надлежни основни суд, према месту пребивалишта;
5) уверење да подносилац захтева није прекршајно кажњаван и да му није изречена заштитна мера забрана вршења одређених делатности, које издаје надлежни Прекршајни суд, према месту пребивалишта подносиоца захтева.

====================================================================================

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Директор Агенције за борбу против корупције Одлуком бр. 014-033-00-0008/19-11 од 24.12.2019. године одредио је одржавање прве обуке за лобисту у периоду од 06. до 07. фебруара 2020. године.

Обука ће се одржати у просторијама Агенције за борбу против корупције.

Рок за подношење захтева је до 26.01.2020. године.

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/

Износ накнаде од 44.270 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:

број жиро рачуна 840-31255845-68 

прималац: Агенција за борбу против корупције

сврха: Обука за лобисту

Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за борбу против корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,

– након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Подносиоци захтева који су Агенцији већ поднели захтев у електронској и штампаној форми, потребно је да исти допуне доказом о уплати накнаде за похађање обуке за лобисту.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.

============================================================================================

Како се пријавити за обуку за лобисту

Захтев за похађање обуке подноси се Агенцији електронским путем.

Након подношења у електронској форми и добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати накнаде за похађање обуке, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре

Подносилац захтева може поднети захтев за похађање обуке увек, а најкасније 10 дана пре датума одржавања обуке.

Подаци о времену, месту и датуму спровођења обуке објављују се на интернет презентацији Агенције и Порталу е-Управе Републике Србије.

Образац Захтева за похађање обуке и сви други обрасци биће доступни на сајту Агенције након почетка примене Закона о лобирању, Кодекса понашања учесника у лобирању (Сл. Гласник РС број 53/19), Правилника о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања (Сл. Гласник РС број 53/19) и Правилника о програму обуке за лобисту  (Сл. Гласник РС број 54/19).

=========================================================================================

У сусрет Закону о лобирању

Постојање законског оквира за видљиво лобирање од великог је значаја за чување интегритета процеса јавног одлучивања. Јавност има право да зна како су институције и функционери доносили одлуке, односно ко је лобирао у прилог актуелних питања. Доносиоци одлука би требало да дају пример својим личним понашањем када је реч о односима са лобистима чија је улога легитимна и законом дефинисана.

Агенција за борбу против корупције интензивно се припрема за почетак примене Закона о лобирању (14. август, 2019. године), што подразумева доношење подзаконских аката, прилагођавање софтверских апликација, јачање капацитета запослених и бројне друге активности. Запослени уче од истакнутих стручњака о међународним стандардима, регулисању лобирања као механизма превенције корупције, као и принципима и пракси у овом домену (http://www.acas.rs/lobiranje-mera-za-sprecavanje-korupcije/).

Доношење овог Закона поздравила је и Група држава против корупције Савета Европе (ГРЕКО) у недавно усвојеном прелазном извештају за Србију за Четврти круг евалуације – превенција корупције у односу на посланике, судије и тужиоце. Закон о лобирању можете прочитати ОВДЕ.

==========================================================================================

ЛОБИРАЊЕ

Закон о лобирању (у даљем тексту: Закон) је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 87/18, а примењује се од 14.08.2019. године. Законом се уређују услови и начин обављања активности лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга значајна питања за лобирање.

ЦИЉ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

Основни циљ закона је да успостави јасан нормативни оквир у области лобирања у Републици Србији. Законским уређивањем лобирања у највећој мери се штити јавни интерес будући да се повећава јавност рада органа државне управе, ојачава интегритет и одговорност лобираних лица која врше јавне функције и подиже поверење грађана у процес доношења одлука, односно утврђивање правила у вези са обављањем лобирања.

НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ

Законом о лобирању су прописани услови за обављање лобирања, а Агенција за борбу против корупције ( у даљем тексту: Агенција) ће вршити:
• обуку у складу са Програмом обуке и накнадом за спровођење обуке и издавање уверења о завршеној обуци за лобисте;
• вођење Регистра лобиста и Регистра правних лица која обављају лобирање (упис, промене и брисање из Регистра), као и вођење посебне евиденције о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање, који ће бити јавни и објављени на интернет страници Агенције;
• контролу садржине и начина вођења евиденција органа власти о лобистичким контактима функционера који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том органу;
• изрицање мера у случају кршења обавеза лобираном лицу, односно одговорном лицу у органу власти, у складу са законом који уређује спречавање корупције, односно иницирање покретања дисциплинског поступка;
• провера Извештаја о раду лобиста, односно правних лица која врше лобирање и
• подношење захтева за покретање прекршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом.

ШТА ЈЕ ЛОБИРАЊЕ

Лобирање је активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе ималаца јавних овлашћења, чији је оснивач орган власти, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката, из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са законом.

ШТА СЕ НЕ СМАТРА ЛОБИРАЊЕМ

◦ информације, ставови и мишљења о законима и другим прописима објављеним у средствима јавног информисања;
◦ активности лица која јавно саопштавају своје ставове у припреми, разматрању или давању стручних мишљења о предложеним решењима закона и других прописа;
◦ грађанске иницијативе упућене органима власти на предложена решења закона и других прописа;
◦ активности функционера и запослених у органима власти, ако се те активности обављају у складу са њиховим овлашћењима.

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЛОБИСТА

Лобирање може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар лобиста и привредно друштво, односно удружење које је уписано у Регистар правних лица.
Лобирање може да обавља и физичко лице које није уписано у Регистар лобиста ако је законски заступник или је запослен код корисника лобирања или заступа интересе удружења или привредног друштва чији је члан корисник лобирања (нерегистровани лобиста).
Лобирање у Републици Србији може да обавља и страно физичко и правно лице које је регистровано за обављање лобирања у држави чији је држављанин, односно има седиште, и ако је уписано у посебну евиденцију о страним физичким, односно правним лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДА ОБАВЉА ЛОБИРАЊЕ

Изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност (лобирано лице).
Ова забрана траје и две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.

ОБАВЕЗЕ ЛОБИСТЕ/ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА ЛОБИРАЊЕ

• да се придржава начела Интегритета;
• да поступа у складу са Кодексом понашања учесника у лобирању;
• да у писменој форми обавести Агенцију о промени података;
• да закључи уговор о лобирању са корисником лобирања, али се не може овим уговором обавезати на одређени исход лобирања;
• да Агенцији достави Извештај о раду најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину, односно у року од 15 дана од дана коначности решења о брисању из регистра и
• да на захтев Агенције, достави тражене податке.

КО ЈЕ КОРИСНИК ЛОБИРАЊА

Корисник лобирања је физичко или правно лице у чијем интересу се врши лобирање.

КО ЈЕ ЛОБИРАНО ЛИЦЕ

Лобирано лице је изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, а које учествује у поступку припреме и доношења закона и других прописа, и има обавезу да Агенцију обавести у року од 15 дана о лобистичком контакту.

НАПОМЕНА:

Агенција ће почети са активностима из своје надлежности од дана примене Закона 14.08.2019. године, о чему ће благовремено обавештавати јавност на својој интернет презенатацији.