Nadamo se da će Beograd, uz podršku Agencije izraditi dobar LAP
12/04/2019
Održan antikorupcijski čas u Novom Sadu
17/04/2019

Lobiranje – obuka i radionica

print

Agencija se intenzivno priprema za početak primene Zakona o lobiranju, što podrazumeva donošenje niza podzakonskih akata, prilagođavanje softverskih aplikacija, jačanje kapaciteta zaposlenih i brojne druge aktivnosti, koje u kratkom roku treba sprovesti, kako bismo bili potpuno spremni za primenu Zakona u avgustu, kada će ovaj zakon stupiti na snagu – izjavio je Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije na početku obuke službenika Agencije za ovu potpuno novu oblast.

Direktor Agencije je naglasio da je u martu, na zasedanju GREKO izraženo očekivanje da ovako regulisana oblast lobiranja može da posluži i kao primer dobre prakse drugim državama, članicama Saveta Evrope, koje lobiranje još nisu pravno uredile. Sikimić je podsetio da donošenje i primena ovog Zakona predstavlja i ispunjenje preporuke broj 3 koju je dao GREKO.

Osnovni cilj zakona je da uspostavi jasan normativni okvir u oblasti lobiranja u Republici Srbiji. Zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije i podiže poverenje građana u proces donošenja odluka, odnosno utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

Direktor Sikimić se zahvalio OEBS-u i OEBS-ODIHR na kontinuiranoj podršci Agenciji, od njenog osnivanja.

Učesnike su pozdravili i Ambasador Andrea Oricio, šef misije OEBS-a u Srbiji i Jakopo Leone, savetnik za demokratsko upravljanje OEBS/ODIHR.