Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана за I и II квартал 2011. године

Бајина Башта – Избори за одборнике
20/06/2012
Барајево (Београд) – Избори за одборнике
20/06/2012

Извештај о спровођењу Стратегије и Акционог плана за I и II квартал 2011. године

print

Агенција за борбу против корупције подсећа носиоце обавеза да 30. септембра истиче рок за трећи квартални извештај у 2011. години, као и да су извештаји које достављају сами носиоци обавеза незамењив извор података на основу кога ће се радити анализа испуњености препорука из Стратегије и активности из Акционог плана за 2011. годину.

У првој половини 2011. године, Агенција за борбу против корупције добила је само седам кварталних извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана и један извештај о спровођењу секторског акционог плана. За први картал 2011. извештаје су доставили Град Београд, Народна банка Србије, Мачвански управни округ и Градска општина Врачар. За други квартал 2011. извештаје су доставили Град Београд, Народна банка Србије, Министарство финансија, док је Министарство унутрашњих послова доставило извештај о спровођењу секторског акционог плана за борбу против корупције.

Агенција напомиње да је квартално достављање извештаја о спровођењу Стратегије, Акционог плана и секторских акционих планова законска обавеза носилаца послова из Акционог плана на основу члана 62. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

На основу овако малог броја приспелих извештаја, а без допунске опсежне анализе, немогуће је дати оцену поступања по Стратегији и Акционом плану за прву половину 2011. године, нити извући закључке о укупним антикорупцијским напорима у Србији. У наставку текста издвајамо неке од активности које су носиоци обавеза навели у својим извештајима:

  Новоформирана Комунална полиција Града Београда успоставила је процедуре које се односе на притужбе грађана (препорука бр. 86).

  Секретаријат за спорт и омладину Града Београда на основу новог Закона о спорту из 2011. године, регулише услове, критеријуме и начине одобрења за доделу буџетских средстава која су намењена за дотације невладиним организацијама у области спорта у јединицама локалне самоуправе (препорука бр. 163).

  Народна банка Србије је израдила Методологију управљања ризиком усклађености пословања којом се установљавају средства и механизми за идентификовање и процену ризика, као и план активности за њену имплементацију. Методологија је део активности које треба да помогну испуњењу препоруке која се односи на преиспитивање постојања дискреционих овлашћења службеника органа управе и јавних служби (препорука бр. 74).

  Одељење за усклађеност пословања у Народној банци Србије прерасло је у посебну организациону јединицу – Јединица Усклађености пословања и послова контроле оперативног ризика (препорука бр. 73) која идентификује ризике усклађености пословања (ризик од губитака које НБС може трпети због обављања послова на начин који није у складу са законом, другим прописом или општим актима, а који нарочито обухвата правни и репутациони ризик), процењује их и формулише мере за њихово смањење (препорука бр. 130).

  На запослене у НБС више се не примењује Закон о државним службеницима, већ Закон о раду. Нови Правилник о раду не садржи одредбу о поступању запосленог у случају када сматра да је налог руководиоца незаконит (препорука бр. 136). Међутим, Правилник о пословном понашању запослених у НБС садржи одредбу о дужности запослених да Јединицу за усклађеност пословања и послове контроле оперативног ризика без одлагања обавесте о свакој ситуацији која представља кршење или могућност кршења одредаба тог правилника, као и одредбу да запослени не може трпети никакве негативне последице због испуњења ове обавезе.

  Министарство просвете и науке усвојило је и доставило Агенцији секторски акциони план за борбу против корупције (препорука бр. 90).

  Пореска управа је у марту 2011. донела Правилник о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Министарству финансија – Пореској управи (препорука бр. 78).

  С обзиром да су донети правилници о интерној ревизији и финансијском управљању, у 2010. години је повећан број поднетих извештаја о финансијском управљању и интерној ревизији, у односу на 2009. годину. Тако је у 2010. извештаје о финансијском управљању доставило 97 корисника јавних средстава (2009. – 82), од чега 85 попуњених годишњих извештаја (2009. године – 69). Извештаје о интерној ревизији у 2010. послало је 96 (2009. – 79) од укупно 150 (2009. – 143) корисника јавних средстава (препорука бр. 103).

  Поводом препоруке о увођењу посебне евиднције правних лица осуђених за кривична дела и забране да учествују на јавним тендерима, Управа за информационе технологије Министарства унутрашњих послова набавила је опрему за унапређење серверске и комуникационе инфраструктуре, успостављен је контакт с Агенцијом за привредне регистре и тестиран је приступ њиховој електронској евиденцији правних лица, али проблем представља недостатак правне регулативе у области размене података између ових институција (препорука бр. 24).

  Управа за аналитику Министарства унутрашњих послова је израдила анализу кривичних дела с елементом корупције за период од 2006. до 2010. године, а израђен је и извештај о раду МУПа за период од јануара 2010. до марта 2011. године у оквиру кога је приказан рад Министарства у борби против корупције (препорука бр. 35).

  Сектор за унутрашњу контролу МУП је у сарадњи с Мисијом ОЕБС у Србији израдио промотивни материјал којим се грађани обавештавају о могућностима и начину подношења представки овом сектору, а наглашено је да ће се проверавати и анонимне представке (препорука бр. 48).

  У оквиру предлога за измену Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУПу предвиђено је повећање броја радних места у Одсеку за борбу против корупције Службе за борбу против организованог криминала, као и у Сектору за унутрашњу контролу (препорука бр. 61).

  У периоду од 1. јануара до 23. маја 2011. покренути су дисциплински поступци за повреду службене дужности против 52 полицијска службеника од којих је 47 случајева решено (препорука бр. 67).

  У току је израда програмске апликације „КД и учиниоци“ на новој Орацле платформи која ће поред бројних новина у односу на постојећу апликацију омогућити и унос података који се односе на кривична дела учињена од стране правних лица. Оно што се може јавити као проблем за реализацију ове активности је чињеница да је по Закону о одговорности правних лица за кривична дела, одредбом члана 32. став 5. предвиђено да казнену евиденцију, односно евиденцију осуђених правних лица, води првостепени суд на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. Тако ће унос података у апликацију МУПа, бити могућ тек након добијања података од стране надлежног суда или након успостављања везе са информационим системима других државних органа и организација (препорука бр. 68).

  У току је реализација пројекта увођења Еxтранет мреже МУПа, односно заштићене мреже засноване на Интернет протоколима за повезивање са информационим системима – базама, других државних органа и институција уз примену свих неопходних сигурносних мера за поуздану комуникацију са екстерним корисницима (препорука бр. 73).

  Министарство унутрашњих послова је образовало централну базу личних података о грађанима, где се у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу подаци из матичних књига пребацују у електронску базу података којој приступ имају оба министарства. За сада је то омогућено за 17 градова у Србији (препорука бр. 86).

Агенција за борбу против корупције подсећа носиоце обавеза да 30. септембра истиче рок за трећи квартални извештај у 2011. години, као и да су извештаји које достављају сами носиоци обавеза незамењив извор података на основу кога ће се радити анализа испуњености препорука из Стратегије и активности из Акционог плана за 2011. годину.