Контрола финансирања изборне кампање 2012. године

Алумнисти Маршал фонда посетили Агенцију
03/06/2013
Учешће организација цивилног друштва у борби против корупције
04/06/2013

Контрола финансирања изборне кампање 2012. године

IMG_0394m
print

Агенција за борбу против корупције је на конференцији одржаној 31. маја представила Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката – изборне кампање након избора одржаних 2012. године. У извештају су представљени подаци који су коришћени за процес анализе и контроле, анализирани финасијски показатељи, приказани приходи и расходи и изборно јемство, али и представљене препреке на које је Агенција наишла током анализе и контроле. Разврстане су и чињенице које указују на повреде Закона о финансирању политичких активности и то на формалне и суштинске и наведене су предстојеће активности Агенције у погледу контроле.

 

Резултате контроле представили су директор Агенције, Татјана Бабић, председник Одбора, проф. др. Бранко Лубарда, члан Одбора, проф. др. Зоран Стојиљковић, директор организације Транспарентност Србија, проф. др. Владимир Гоати и експерт на пројекту УСАИД, Бенџамин Ален. На конференцији су учествовали представници јавне управе Републике Србије, организације цивилног друштва и медији, а организована је у сарадњи са УСАИД у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт.

Извештај садржи и прилоге који приказују изборне листе по местима за које нису достављени извештаји, највећи и најмањи новчани приход, неновчане приходе, неизмирене обавезе политичких субјеката као и списак правних лица који су дали прилоге, а истовремено су имали дуговања по основу јавних прихода.

Најављено поступање Агенције у наредном периоду подразумева следеће кораке:
– рад на даљем подношењу захтева за покретање прекршајног поступка против политичких субјеката и одговорних лица у политичким субјектима који нису поднели извештај о трошковима изборне кампање. До 30. априла 2013. године, Агенција је Прекршајном суду у Београду, као месно надлежном, поднела 176 захтева;
– упућивање захтева за изјашњење политичким субјектима везано на чињенице које су утврђене у поступку контроле, а које упућују на могућу повреду Закона о финансирању политичких активности као и изрицање мера упозорења политичком субјекту уколико се у поступку контроле утврде недостаци који се могу отклонити, као и подношења захтева за покретање прекршајног поступка;
– упућивање предмета са уоченим појавама надлежним органима на даље поступање (Пореска управа, Јавно тужилаштво, Државна ревизорска институција) и
– даља контрола извештаја о трошковима изборних кампања и кроз контролу годишњих финансијских извештаја политичких субјеката.

Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката – изборне кампање након избора одржаних 2012. године

Прилог 1: Приказ изборних листа према местима за које извештаји нису достављени до 24. априла 2013. године

Прилог 2: Приказ највећих и најмањих новчаних прилога физичких и правних лица по посматраним нивоима избора

Прилог 3: Приказ неновчаних прилога физичких и правних лица исказаних по посматраним нивоима избора са назнаком врсте неновчаних прилога

Прилог 4: Приказ неизмирених обавеза политичких субјеката до дана подношења извештаја Агенцији

Прилог 5: Приказ списка правних лица који су дали прилоге политичким субјектима, а истовремено су имали дуговања по основу јавних прихода