Консултативна радионица са представницима GOPAC и независним институцијама

Листа вредновања и рангирања пројеката које су организације цивилног друштва поднеле на јавни конкурс
19/06/2018
План интегритета у финалу избора за награду Уједињених нација за јавну управу за 2018. годину
02/07/2018

Консултативна радионица са представницима GOPAC и независним институцијама

print
Кључни резултати и препоруке из Годишњег извештаја Агенције за борбу против корупције за 2017. годину представљени су на консултативној радионици са независним државним органима, коју је организовала Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) у оквиру пројекта “Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”, а уз подршку Амбасаде Швајцарске и Програма Уједињених нација за развој (UNDP). На радионици су, поред посланика Народне скупштине Републике Србије, чланова GOPAC-а и представника Агенције, учествовали и представници Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Председница GOPAC-а у Србији Дубравка Филиповски нагласила је да су међу приоритетним областима GOPAC-а сарадња са независним државним органима, размена информација, као и детаљно разматрање и праћење њихових препорука. Посебно је истакнут значај сарадње са Агенцијом у контексту надзора над трошењем јавних средстава и успешне борбе против корупције.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/

Key results and recommendations from the Annual report of the Anti-Corruption Agency for 2017, were presented at the consultative workshop with independent state institutions, organized by the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) within the frame of the project „Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament“, supported by the Embassy of Swiss Confederation and United Nation Development Programme (UNDP). Besides members of the parliament of the National Assembly of the Republic of Serbia, members of GOPAC and representative of the Anti-Corruption Agency, at the workshop participated also representatives of the State Audit institution, Public Procurement Office and the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement Procedures.

President of GOPAC in Serbia, Dubravka Filipovski, pointed out that cooperation with independent state bodies, information and data exchange as well as in depth considering and following of their recommendation, are among GOPAC priority areas. Importance of cooperation with the Agency was particularly highlighted in the context of oversight of public expenditure and efficient fight against corruption.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/