Прекршајни суд казнио Милана Вишњића са 60 000 динара

Чока – Избори за одборнике
22/06/2012
Црна Трава – Избори за одборнике
22/06/2012

Прекршајни суд казнио Милана Вишњића са 60 000 динара

print

Прекршајни суд у Нишу казнио је декана Медицинског факултета у Нишу, Милана Вишњића, новчаном казном од 60.000 динара у прекршајном поступку који је вођен због тога што приликом ступања на дужност и током вршења јавне функције, у року од осам дана, није писмено обавестио непосредно претпостављеног и Агенцију за борбу против корупције о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Наиме, Агенција је у новембру 2011. године покренула поступак против декана Медицинског факултета у Нишу због смуње да је учинио повреде одредаба чланова 27 и 32 Закона о Агенцији, јер је закључио уговоре о раду са повезаним лицима, којима је тако интересно погодовао, а да о сумњи у постојање сукоба интереса није обавестио Агенцију и Савет факултета.
У јануару 2012. године, Агенција је Милану Вишњићу изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење са функције декана, на коју је он изјавио жалбу другостепеном органу Агенције (Одбор Агенције). Априла ове године Одбор је одбио његову жалбу, након чега је Агенција поднела захтев за покретање прекршајног поступка против Вишњића.

Савет факултета је у октобру 2012. године одбио да поступи по инцијативи Агенције за разрешење Милана Вишњића са функције декана Медицинског факултета у Нишу, уз образложење да у поступању именованог нису повређене одредбе Закона о решавању сукоба интереса ( који иначе више није у примени) јер је вођен поступак због повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.