Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale

Predstavljeni primeri dobre prakse u prevenciji korupcije
05/09/2019
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge štampanja, broj 404-02-95/2019-03 za 2019. godinu
10/09/2019

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema
hlađenja server sale, broj 404-02-91/2019-03 za 2019. godinu.

Javna nabavka male vrednosti.

Šifra iz ORN-a: 50730000-1 – Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa.