Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге текућег одржавања централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале

Представљени примери добре праксе у превенцији корупције
05/09/2019
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину
10/09/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге текућег одржавања централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге текућег одржавања централног система за хлађење објекта и система
хлађења сервер сале, број 404-02-91/2019-03 за 2019. годину.

Јавна набавка мале вредности.

Шифра из ОРН-а: 50730000-1 – Услуге поправке и одржавања расхладних група.