Jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije

Pres avgust 2013
02/09/2013
EU podržava rad Agencije
23/04/2010

Jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije

20140227_114838
print

U cilju jačanja kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti kontrole imovine i sukoba interesa u periodu od 26. do 28. februara održano je više konsultativnih sastanaka i seminara. Navedene aktivnosti sprovedene su posredstvom TAIEX instrumenta kratkoročne pomoći Evropske unije koja je namenjena novim državama članicama, odnosno zemljama kandidatima za članstvo u cilju usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i njihovog sprovođenja.

Seminaru je prisustvovalo oko 60 učesnika, među kojima su bili zaposleni u Agenciji, predstavnici nadležnih prekršajnih sudova i tužilaštava, kao i Uprave za sprečavanje pranja novca. Predavači su bili Laura Stefan, koordinator za vladavinu prava i borbu protiv korupcije u Forumu eksperata iz Rumunije i Maurizio Varanese, glavni policijski inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Italije koji su predstavili iskustva u vezi sa kontrolom imovine, odnosno administrativnom istragom, prikupljanjem dokaza i činjenične građe, kao i otkrivanjem sukoba interesa.

U okviru navedenih aktivnosti Agencija je organizovala i koordinacioni sastanak u oblasti međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije u vezi sa Četvrtim krugom evaluacije Grupe država protiv korupcije (GRECO).