Jačanje integriteta

Jačanje integriteta

Strateški plan Agencije 2019 – 2023

Agencija kroz različite oblike savetodavnih aktivnosti pruža podršku organima javne vlasti na izradi analiza, modela internih pravila, procedura, metodologija, strateških i operativnih dokumenata za sprečavanje korupcije i jačanje institucionalnog integriteta i integriteta rukovodilaca i zaposlenih. Posebna pažnja posvećena je izradi mišljenja na rizike korupcije u nacrtima i predlozima propisa i izradi inicijativa za izmene važećih propisa ili usvajanje novih, kako bi se umanjili rizici za nastanak korupcije i kako bi se domaći propisi usaglasili sa potvrđenim međunarodnim ugovorima u ovoj oblasti.

Agencija je usmerena i na razvijanje programa obuka za rukovodioce, sa naglaskom na pitanja etike i integriteta, kao i na osnaživanje organizacione kulture zasnovane na ovim vrednostima, uz vođenje primerom rukovodilaca i njihovu demonstraciju standarda izuzetnosti. Lični integritet je ključni preduslov unapređenja integriteta institucija javnog sektora. Imajući to u vidu, Agencija radi na obezbeđivanju podrške zaposlenima u javnom sektoru kako da jačaju lični integritet kroz uspostavljanje odgovarajuće ravnoteže između poštovanja pravila i delovanja u skladu sa vrednostima. Obučava ih kako da prepoznaju rizike korupcije, analiziraju ih te razvijaju mehanizme, procese i procedure za upravljanje tim rizicima. Detaljnije