Istraživanja i analize

Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

Posredstvom EU IPA 2013 projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” izrađene su Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije. Cilj smernica je da pruže konkretne predloge za izmenu nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira, kojima bi bili ostvareni osnovni preduslovi
za uspostavljanje sveobuhvatne i efikasne etičke infrastrukutre u javnoj upravi u Srbiji.
Zaštita integriteta javne uprave i promovisanje profesionalnog i odgovornog ponašanja javnih službenika zasnovanog na etičkim osnovama čini važan aspekt Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave za period 2018-
2020. godine kojim je utvrđeno da je za dalji razvoj u ovoj oblasti potrebno
uvesti službenike za etiku i integritet. Izradi smernica prethodila je uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, Holandiji i Hrvatskoj kao i nacionalnog normativnog okvira, koja je urađena u okviru istog projekta.

 Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet

 Uporedna analiza sistema u Sjedinjenim Američkim državama, Holandiji i Hrvatskoj i analiza nacionalnog pravnog okvira

__________________________________________________________________________________________________________

Analiza o grupama građana

Analiza je urađena na osnovu grupa građana koje su: 1) samostalno ili u koalicijama učestvovale na izborima za predsednika Republike, narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije (u daljem tekstu: RS), poslanike u Autonomnu pokrajinu Vojvodine (u daljem tekstu: APV), odbornike u skupštine gradova, gradskih opština i opština i 2) osvojile mandate u predstavničkim telima.

Za izradu evidencija, korišćeni su podaci izbornih komisija (ovlašćenja za podnošenje izbornih lista, rešenja o proglašenju izbornih lista, izjave o korišćenju sredstava iz javnih izvora za izbornu kampanju, utvrđene zbirne izborne liste, koalicioni sporazumi i sporazumi o osnivanju grupa građana i odluke o konačnim rezultatima izbora).

Prilikom izrade analize korišćeni su podaci Agencije za borbu protiv korupcije o grupama građana koje (ni)su dostavile izveštaje o troškovima izbornih kampanja i godišnje finansijske izveštaje.

Analizom je obuhvaćen period od 2011. do 2016. godine.

Analiza o grupama građana

__________________________________________________________________________________________________________

Agencija podnela inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama – decembar 2016.

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o političkim strankama.

Konkretno, Agencija za borbu protiv korupcije predlaže da se posebnim delom Zakona o političkim strankama: a) definiše pojam grupe građana kao političkog subjekta koji predstavlja oblik udruživanja birača radi zajedničkog učešća na izborima; b) propišu uslovi, elementi i postupak njihovog osnivanja, uključujući tu i propisivanje obaveznih elemenata ugovora, tj. sporazuma o osnivanju, među kojima je i imenovanje odgovornog lica, u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti; v) uredi pitanje prestanka postojanja grupe građana i g) predvidi upostavljanje i način vođenja Registra grupa građana, koji bi trebalo da sadrži podatke o nazivu, zastupniku i odgovornom licu, datumu osnivanja i datumu brisanja.

Postojećim propisima koji uređuju rad političkih subjekata nisu precizno i detaljno uređeni uslovi i postupak osnivanja grupa građana, niti obavezni elementi ugovora o njihovom osnivanju, što dovodi do značajnih problema u praksi prilikom kontrole finansiranja njihovih političkih aktivnosti. U svojoj dosadašnjoj praksi, Agencija je uočila česte povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koju čine grupe građana. Naime, ovaj zakon nalaže svim političkim subjektima, uključujući tu i grupe građana, da ugovorom o svom obrazovanju imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom. Kad utvrdi povredu Zakona, Agencija nadležnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pomenutog odgovornog lica. Međutim, za razliku od političke stranke, grupa građana nema status pravnog lica i njena specifičnost, kao političkog subjekta, ogleda se u tome što se najčešće stvara ad hoc, neposredno pre održavanja izbora na kojima učestvuje. Imajući u vidu navedeno, grupe građana pri podnošenju izborne liste za lokalne izbore, ili za narodne poslanike, nisu dužne da izbornoj komisiji dostave bilo kakav dokument koji bi imao karakter osnivačkog akta tj. sporazuma o osnivanju koji bi sadržao i podatke o odgovornom licu u ovom političkom subjektu. Na taj način, omogućeno je da grupa građana ima proglašenu listu kandidata i učestvuje u izbornoj kampanji na lokalnim izborima i izborima za narodne poslanike, iako nema imenovano odgovorno lice za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Kao posledica ovakvih nedoslednosti, Agencija, ukoliko utvrdi da je određena grupa građana postupila suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ne može doći do podataka o odgovornom licu u tom političkom subjektu, niti može podneti nadležnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi se predloženim dopunama Zakona o političkim strankama doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe u oblasti funkcionisanja grupa građana i kontrole njihovog finansiranja. Ujedno, iako ovo pitanje nije eksplicitno navedeno u postojećem strateškom okviru, na ovaj način doprinelo bi se i realizaciji jednog od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije – otklanjanju nedostataka u pravnom okviru i sprovođenju kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

Inicijativa za dopunu Zakona o političkim strankama __________________________________________________________________________________________________________

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji se odnose, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja.

Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Agencije, donetih prvostepenih i pravosnažnih presuda. Obuhvata period od 2011. godine do 2016. godine, a presek podnetih zahteva, donetih prvostepenih i pravosnažnih presuda dat je zaključno sa 31. avgustom 2017. godine.

Statistička analiza postupanja u slučajevima povrede ZOFPA od januara 2011. zaključno sa 31. avgustom 2017. 

Statistička analiza postupanja u slučajevima povrede ZOFPA od januara 2011. zaključno sa 31. avgustom 2016.

__________________________________________________________________________________________________________

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koji se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima

Agencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe statistike korišćeni su podaci iz evidencija koje je Agencija uspostavila u okviru nadležnosti za vođenje registara funkcionera i posebnih evidencija u vezi sa kontrolom imovine i prihoda funkcionera.

Statistička analiza za period od januara 2013 do 31. decembra 2016.

Statistička analiza za period od januara 2013. do 30. juna 2016.

 Statistička analiza za period od aprila 2013. do 31. decembra 2015.


Statističke analize poklona koje su prijavili funkcioneri

Agencija za borbu protiv korupcije izrađuje statističke analize kataloga poklona koje su prijavili funkcioneri.

Statistička analiza kataloga poklona za 2016. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2015. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2014. godinu


Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou

U cilju izrade modela lokalnih i pokrajinskih planova za borbu protiv korupcije, što je obaveza jedinica lokalne samouprave i Autonomnih pokrajina propisana Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je analizu uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou i pokrajinskom. Analiza pruža empirijski okvir i identifikuje probleme koji treba da budu obuhvaćeni budućim modelima antikorupcijih planova, na osnovu kojih će svaka jedinica lokalne samouprave i Autonomne pokrajine usvajati svoj dokument u oblasti suzbijanja korupcije u svojim nadležnostima. Analiza uzroka pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou


Izveštaj o analizi potreba za obukama zaposlenih u javnoj upravi o primeni novih odredaba u vezi sa prevencijom sukoba interesa i kontrolom imovine

Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije predviđeno je da se izvrši „edukacija zaposlenih u javnoj upravi o primeni novih odredaba u vezi sa prevencijom sukoba interesa i kontrolom imovine“. Agencija je, prema Akcionom planu za primenu Strategije, sprovela istraživanje na osnovu kojeg je izrađena analiza potreba za obukama zaposlenih u javnoj upravi.

Analiza potreba za obukama zaposlenih u javnoj upravi o sukobu interesa i kontroli imovine


Izveštaj o analizi potreba za obukama političkih subjekata o obavezama koje im nameće regulativa o finansiranju političkih aktivnosti
Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije predviđeno je uspostavljanje mehanizama za kontinuiranu obuku i informisanje političkih subjekata o obavezama koje im nameće regulativa o finansiranju političkih aktivnosti. Agencija je, prema Akcionom planu za primenu Strategije, sprovela istraživanje na osnovu kojeg je izrađena analiza potreba za obukama političkih subjekata.

Analiza potreba za obukama političkih subjekata


Verifikacija rizika iz planova integriteta i analiza uspešnosti samoprocene organa javne vlasti

SISTEM PRAVOSUĐA

Agencija za borbu protiv korupcije sprovela je istraživanje verifikacije planova sistema u sistemu pravosuđa, iz perspektive korisnika usluga ovog sistema. Verifikacija je sprovedena putem istraživanja stavova i iskustava korisnika usluga suda, na uzorku od 1320 ispitanika, u 30 sudova u Srbiji. Projekat je sproveden u periodu april-jul 2013. godine.

Izveštaj o sistemu pravosuđa


Verifikacija rizika iz planova integriteta i analiza uspešnosti samoprocene organa javne vlasti
SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Verifikacija planova integriteta u sistemu lokalne samouprave sprovedena je u periodu februar – april 2013. godine, na uzorku od 38 opština/gradskih opština i gradova. U uzorkovanim lokalnim samoupravama, sprovedeno je istraživanje iskustava i stavova 1.592 korisnika usluga lokalne samouprave, kao i 933 zaposlena službenika u ovom tipu organa javne vlasti. Cilj na ovaj način sprovedene verifikacije planova integriteta je da se iz ugla korisnika usluga i zaposlenih sagleda obim i intenzitet rizika na korupciju i druge nepravilnosti u radu u okviru organa lokalne uprave.

Izveštaj o sistemu lokalne samouprave


Verifikacija rizika iz planova integriteta i analiza uspešnosti samoprocene organa javne vlasti
SISTEM ZDRAVSTVA

Agencija za borbu protiv korupcije sprovela je verifikaciju rizika iz planova integriteta u sistemu zdravstva, kroz istraživanje stavova i iskustava korisnika usluga i zaposlenih u ukupno 60 institucija zdravstvenog sistema. Verifikacija rizika iz planova integriteta sprovodena je na uzorku od 1452 korisnika usluga (pacijenata) i 965 zaposlenih, u periodu decembar 2012. godine – januar 2013. godine.


Istraživanje percepcije javnog interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije
Istraživanje „Percepcija javnog interesa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i mesta i uloga Agencije za borbu protiv korupcije“ sprovela je Agencija u okviru projekta „Borba protiv korupcije i uspostavljanje Agencije za borbu protiv korupcije“ – IPA 2008. Istraživanje je realizovano u periodu mart – jun 2012. godine, u okviru sledećih ciljnih grupa: organi javne vlasti, mediji, udruženja građana i građani.

Izrada kontrolnih kartica za verifikaciju i dopunu nacrta planova integriteta – istraživanje (novembar 2011. godine)