Истраживања и анализе

Подршка успостављању етичке инфраструктуре у јавној управи Републике Србије

Посредством ЕУ ИПА 2013 пројекта “Превенција и борба против корупције” израђене су Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије. Циљ смерница је да пруже конкретне предлоге за измену националног нормативног и институционалног оквира, којима би били остварени основни предуслови
за успостављање свеобухватне и ефикасне етичке инфраструкутре у јавној управи у Србији.
Заштита интегритета јавне управе и промовисање професионалног и одговорног понашања јавних службеника заснованог на етичким основама чини важан аспект Акционог плана за спровођење Стратегије за реформу јавне управе за период 2018-
2020. године којим је утврђено да је за даљи развој у овој области потребно
увести службенике за етику и интегритет. Изради смерница претходила је упоредна анализа система у Сједињеним Америчким Државама, Холандији и Хрватској као и националног нормативног оквира, која је урађена у оквиру истог пројекта.

 Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет

 Упоредна анализа система у Сједињеним Америчким државама, Холандији и Хрватској и анализа националног правног оквира

__________________________________________________________________________________________________________

Анализа о групама грађана

Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале на изборима за председника Републике, народне посланике у Народну скупштину Републике Србије (у даљем тексту: РС), посланике у Аутономну покрајину Војводине (у даљем тексту: АПВ), одборнике у скупштине градова, градских општина и општина и 2) освојиле мандате у представничким телима.

За израду евиденција, коришћени су подаци изборних комисија (овлашћења за подношење изборних листа, решења о проглашењу изборних листа, изјаве о коришћењу средстава из јавних извора за изборну кампању, утврђене збирне изборне листе, коалициони споразуми и споразуми о оснивању група грађана и одлуке о коначним резултатима избора).

Приликом израде анализе коришћени су подаци Агенције за борбу против корупције о групама грађана које (ни)су доставиле извештаје о трошковима изборних кампања и годишње финансијске извештаје.

Анализом је обухваћен период од 2011. до 2016. године.

Анализа о групама грађана

__________________________________________________________________________________________________________

Агенција поднела иницијативу за допуне Закона о политичким странкама – децембар 2016.

Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади Републике Србије иницијативу за допуне Закона о политичким странкама.

Конкретно, Агенција за борбу против корупције предлаже да се посебним делом Закона о политичким странкама: а) дефинише појам групе грађана као политичког субјекта који представља облик удруживања бирача ради заједничког учешћа на изборима; б) пропишу услови, елементи и поступак њиховог оснивања, укључујући ту и прописивање обавезних елемената уговора, тј. споразума о оснивању, међу којима је и именовање одговорног лица, у смислу Закона о финансирању политичких активности; в) уреди питање престанка постојања групе грађана и г) предвиди упостављање и начин вођења Регистра група грађана, који би требало да садржи податке о називу, заступнику и одговорном лицу, датуму оснивања и датуму брисања.

Постојећим прописима који уређују рад политичких субјеката нису прецизно и детаљно уређени услови и поступак оснивања група грађана, нити обавезни елементи уговора о њиховом оснивању, што доводи до значајних проблема у пракси приликом контроле финансирања њихових политичких активности. У својој досадашњој пракси, Агенција је уочила честе повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности коју чине групе грађана. Наиме, овај закон налаже свим политичким субјектима, укључујући ту и групе грађана, да уговором о свом образовању именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом. Кад утврди повреду Закона, Агенција надлежном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка против поменутог одговорног лица. Међутим, за разлику од политичке странке, група грађана нема статус правног лица и њена специфичност, као политичког субјекта, огледа се у томе што се најчешће ствара ad hoc, непосредно пре одржавања избора на којима учествује. Имајући у виду наведено, групе грађана при подношењу изборне листе за локалне изборе, или за народне посланике, нису дужне да изборној комисији доставе било какав документ који би имао карактер оснивачког акта тј. споразума о оснивању који би садржао и податке о одговорном лицу у овом политичком субјекту. На тај начин, омогућено је да група грађана има проглашену листу кандидата и учествује у изборној кампањи на локалним изборима и изборима за народне посланике, иако нема именовано одговорно лице за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности. Као последица оваквих недоследности, Агенција, уколико утврди да је одређена група грађана поступила супротно одредбама Закона о финансирању политичких активности, не може доћи до података о одговорном лицу у том политичком субјекту, нити може поднети надлежном суду захтев за покретање прекршајног поступка.

Агенција за борбу против корупције сматра да би се предложеним допунама Закона о политичким странкама допринело смањењу простора за евентуалне злоупотребе у области функционисања група грађана и контроле њиховог финансирања. Уједно, иако ово питање није експлицитно наведено у постојећем стратешком оквиру, на овај начин допринело би се и реализацији једног од прокламованих циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције – отклањању недостатака у правном оквиру и спровођењу контроле финансирања политичких активности и субјеката.

Иницијатива за допуну Закона о политичким странкама __________________________________________________________________________________________________________

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности који се односе, пре свега, на обавезу политичких субјеката да Агенцији подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о трошковима изборних кампања.

Анализа је урађена на основу евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка Агенције, донетих првостепених и правоснажних пресуда. Обухвата период од 2011. године до 2016. године, а пресек поднетих захтева, донетих првостепених и правоснажних пресуда дат је закључно са 31. августом 2017. године.

Статистичка анализа поступања у случајевима повреде ЗОФПА од јануара 2011. закључно са 31. августом 2017. 

Статистичка анализа поступања у случајевима повреде ЗОФПА од јануара 2011. закључно са 31. августом 2016.

__________________________________________________________________________________________________________

Статистичка анализа поступања Агенције за борбу против корупције и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о Агенцији који се односе на обавезу функционера да подносе извештаје о имовини и приходима

Агенција за борбу против корупције је израдила статистичку анализу сопственог поступања и поступања прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о Агенцији које се односе на обавезу функционера да подносе извештаје о имовини и приходима. Анализа обухвата период од априла 2013. године, закључно са 31. децембром 2015. године. За потребе статистике коришћени су подаци из евиденција које је Агенција успоставила у оквиру надлежности за вођење регистара функционера и посебних евиденција у вези са контролом имовине и прихода функционера.

Статистичка анализа за период од јануара 2013 до 31. децембра 2016.

Статистичка анализа за период од јануара 2013. до 30. јуна 2016.

 Статистичка анализа за период од априла 2013. до 31. децембра 2015.


Статистичке анализе поклона које су пријавили функционери

Агенција за борбу против корупције израђује статистичке анализе каталога поклона које су пријавили функционери.

Статистичка анализа каталога поклона за 2016. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2015. годину

Статистичка анализа каталога поклона за 2014. годину


Анализа узрока и појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу

У циљу израде модела локалних и покрајинских планова за борбу против корупције, што је обавеза јединица локалне самоуправе и Аутономних покрајина прописана Националном стратегијом за борбу против корупције, Агенција за борбу против корупције објавила је анализу узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу и покрајинском. Анализа пружа емпиријски оквир и идентификује проблеме који треба да буду обухваћени будућим моделима антикорупцијих планова, на основу којих ће свака јединица локалне самоуправе и Аутономне покрајине усвајати свој документ у области сузбијања корупције у својим надлежностима. Анализа узрока појавних облика корупције на локалном нивоу


Извештај о анализи потреба за обукама запослених у јавној управи о примени нових одредаба у вези са превенцијом сукоба интереса и контролом имовине

Националном стратегијом за борбу против корупције предвиђено је да се изврши „едукација запослених у јавној управи о примени нових одредаба у вези са превенцијом сукоба интереса и контролом имовине“. Агенција је, према Акционом плану за примену Стратегије, спровела истраживање на основу којег је израђена анализа потреба за обукама запослених у јавној управи.

Анализа потреба за обукама запослених у јавној управи о сукобу интереса и контроли имовине


Извештај о анализи потреба за обукама политичких субјеката о обавезама које им намеће регулатива о финансирању политичких активности
Националном стратегијом за борбу против корупције предвиђено је успостављање механизама за континуирану обуку и информисање политичких субјеката о обавезама које им намеће регулатива о финансирању политичких активности. Агенција је, према Акционом плану за примену Стратегије, спровела истраживање на основу којег је израђена анализа потреба за обукама политичких субјеката.

Анализа потреба за обукама политичких субјеката


Верификација ризика из планова интегритета и анализа успешности самопроцене органа јавне власти

СИСТЕМ ПРАВОСУЂА

Агенција за борбу против корупције спровела је истраживање верификације планова система у систему правосуђа, из перспективе корисника услуга овог система. Верификација је спроведена путем истраживања ставова и искустава корисника услуга суда, на узорку од 1320 испитаника, у 30 судова у Србији. Пројекат је спроведен у периоду април-јул 2013. године.

Извештај о систему правосуђа


Верификација ризика из планова интегритета и анализа успешности самопроцене органа јавне власти
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Верификација планова интегритета у систему локалне самоуправе спроведена је у периоду фебруар – април 2013. године, на узорку од 38 општина/градских општина и градова. У узоркованим локалним самоуправама, спроведено је истраживање искустава и ставова 1.592 корисника услуга локалне самоуправе, као и 933 запослена службеника у овом типу органа јавне власти. Циљ на овај начин спроведене верификације планова интегритета је да се из угла корисника услуга и запослених сагледа обим и интензитет ризика на корупцију и друге неправилности у раду у оквиру органа локалне управе.

Извештај о систему локалне самоуправе


Верификација ризика из планова интегритета и анализа успешности самопроцене органа јавне власти
СИСТЕМ ЗДРАВСТВА

Агенција за борбу против корупције спровела је верификацију ризика из планова интегритета у систему здравства, кроз истраживање ставова и искустава корисника услуга и запослених у укупно 60 институција здравственог система. Верификација ризика из планова интегритета спроводена је на узорку од 1452 корисника услуга (пацијената) и 965 запослених, у периоду децембар 2012. године – јануар 2013. године.


Истраживање перцепције јавног интереса у области спречавања и борбе против корупције и места и улоге Агенције за борбу против корупције
Истраживање „Перцепција јавног интереса у области спречавања и борбе против корупције и места и улога Агенције за борбу против корупције“ спровела је Агенција у оквиру пројекта „Борба против корупције и успостављање Агенције за борбу против корупције“ – ИПА 2008. Истраживање је реализовано у периоду март – јун 2012. године, у оквиру следећих циљних група: органи јавне власти, медији, удружења грађана и грађани.

Израда контролних картица за верификацију и допуну нацрта планова интегритета – истраживање (новембар 2011. године)