Izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti JPP i koncesija

Preporuke u tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
11/07/2014
Agencija podnela inicijativu za donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
25/07/2014

Izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti JPP i koncesija

print

Agencija za borbu protiv korupcije je pripremila izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija sa preporukama upućenim Ministarstvu finansija, Vladi, Narodnoj skupštini i Komisiji za JPP.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđenja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja. Iako se često može čuti da je primena propisa koji uređuju ovu oblast izuzetno važna zbog stvaranja odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira za privlačenje investicija usled sve veće potrebe za izgradnjom, ulaganjima i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, praksa JPP još uvek nije zaživela u dovoljnoj meri. S druge strane, veliki projekti, koji suštinski predstavljaju JPP, često se sprovode mimo Zakona, tako što se predstavljaju kao slučajevi koji su izuzeti od njegove primene. Imajući u vidu opasnost da saradnja predstavnika javnog i privatnog sektora bude nesvrsishodna i ima za cilj ostvarivanje partikularnog interesa na štetu javnog interesa, nužno je posvetiti pažnju rizicima korupcije u ovoj oblasti. Značaj otklanjanja rizika korupcije iz oblasti JPP prepoznat je i prilikom donošenja Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i predstavlja jedan od proklamovanih ciljeva u ovim dokumentima.

Polazeći od navedenog, u cilju ukazivanja na rizike korupcije i pružanja preporuka za njihovo otklanjanje i razvoj ove oblasti, Agencija za borbu protiv korupcije je u izveštaju ukazala da je, između ostalog, potrebno usaglasiti odredbe Zakona o JPP i koncesijama i drugih propisa od značaja za oblast JPP, formulisati precizne, jasne i objektivne kriterijume za utvrđivanje izbalansiranog odnosa u podeli rizika između javnog i privatnog partnera, precizirati i dopuniti odredbe o nadzoru nad sprovođenjem JPP, razmotriti sastav i položaj Komisije za JPP i pojasniti njene nadležnosti. Pored toga, posebno je istaktnuto da javnosti i dalje nisu dostupni podaci o JPP, odnosno da nije uspostavljen Registar javnih ugovora, koji bi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom iz jula 2013. godine, trebalo da bude jedinstvena elektronska baza podataka na portalu javnih nabavki.