Извештај о правном оквиру и ризицима корупције у области ЈПП и концесија

Препоруке у тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању
11/07/2014
Агенција поднела иницијативу за доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције
25/07/2014

Извештај о правном оквиру и ризицима корупције у области ЈПП и концесија

print

Агенција за борбу против корупције je припремила извештај о правном оквиру и ризицима корупције у области јавно-приватног партнерства и концесија са препорукама упућеним Министарству финансија, Влади, Народној скупштини и Комисији за ЈПП.

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја. Иако се често може чути да је примена прописа који уређују ову област изузетно важна због стварања одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење инвестиција услед све веће потребе за изградњом, улагањима и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, пракса ЈПП још увек није заживела у довољној мери. С друге стране, велики пројекти, који суштински представљају ЈПП, често се спроводе мимо Закона, тако што се представљају као случајеви који су изузети од његове примене. Имајући у виду опасност да сарадња представника јавног и приватног сектора буде несврсисходна и има за циљ остваривање партикуларног интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити пажњу ризицима корупције у овој области. Значај отклањања ризика корупције из области ЈПП препознат је и приликом доношења Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и представља један од прокламованих циљева у овим документима.

Полазећи од наведеног, у циљу указивања на ризике корупције и пружањa препорука за њихово отклањање и развој ове области, Агенција за борбу против корупције је у извештају указала да је, између осталог, потребно усагласити одредбе Закона о ЈПП и концесијама и других прописа од значаја за област ЈПП, формулисати прецизне, јасне и објективне критеријуме за утврђивање избалансираног односа у подели ризика између јавног и приватног партнера, прецизирати и допунити одредбе о надзору над спровођењем ЈПП, размотрити састав и положај Комисије за ЈПП и појаснити њене надлежности. Поред тога, посебно је истактнуто да јавности и даље нису доступни подаци о ЈПП, односно да није успостављен Регистар јавних уговора, који би у складу са Законом и Правилником из јула 2013. године, требало да буде јединствена електронска база података на порталу јавних набавки.