Izmene Krivičnog zakonika: potrebna dodatna usklađivanja sa međunarodnim standardima

Agencija piše: O postojanju metodologije za procenu rizika korupcije u propisima i njenoj primeni
27/10/2015
Ambasador Finske u poseti Agenciji
04/11/2015

Izmene Krivičnog zakonika: potrebna dodatna usklađivanja sa međunarodnim standardima

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo pravde dostavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije novi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika na mišljenje.

Nacrtom zakona predviđeno je uvođenje pojedinih krivičnih dela značajnih za borbu protiv korupcije, s tim što je kod nekih od njih – zloupotreba položaja odgovornog lica; zloupotreba u postupku privatizacije i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, potrebno izvršiti određena preciziranja. S druge strane, Nacrtom zakona nisu predviđene sve potrebne izmene predviđene Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013. do 2018. godine i pratećim akcionim planom.

Konkretno, Nacrt zakona ne predviđa uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje, niti obuhvata izmene i dopune koje proizlaze iz preporuka i sugestija datih u Izveštaju o praćenju sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u prvom ciklusu, odnosno u Izveštaju o ispunjenosti preporuka ekspertskog tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – Grupe država protiv korupcije (GRECO), a koje se, pored ostalog, odnose na značenje izraza strano službeno lice; usaglašavanje propisanih kazni za krivična dela trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita i usaglašavanje opisa krivičnih dela davanje mita i primanje mita.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo ostvarivanju jednog od ciljeva strateških dokumenata za borbu protiv korupcije – unapređenju materijalnog krivičnog zakonodavstva i dodatnom usklađivanju sa međunarodnim standardima.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu pravde 21. oktobra 2015. godine možete preuzeti ovde.