Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom

logo
Funkcioneri u javnim nastupima moraju da poštuju Zakon o Agenciji
29/01/2014
Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac
31/01/2014

Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom

print
Grupa za istraživanja, odnose sa medijima i civilnim društvom

 

Osnove aktivnosti ove grupe biće usmerene na saradnju sa naučnim

institucijama, nevladnim organizacijama, strukovnim udruženjima, medijima kako bi se realizovale aktivnosti, u skladu sa antikorupcijskom strategijom i akcionim planom, koje treba da dovedu do otklanjanja uzroka korupcije. Svi ovi subjekti jesu bitni društveni činioci koji treba da daju svoj doprinos u borbi protiv korupcije.

Pored toga, ova grupa će vršiti razna istraživanja o stanju korupcije, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, prikupljati statističke podatke u vezi korupcije i vršiti analizu tih podataka koji će biti korišćeni u radu Agencije.

Grupa će organizovati medijske kampanje za podizanje svesti građana o štetnosti korupcije po društvo i državu, a samim tim radiće i na podizanju opšteg nivoa antikorupcijske kulture građana Srbije.

REZULTATI KONKURSA
ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
USMERENIM NA JAČANJE KAPACITETA DRUŠTVA U
BORBI PROTIV KORUPCIJE

 

Konkursna komisija donela je odluku o bodovnoj rang-listi nakon sprovedenog konkursa za dodelu sredstava projektima organizacija civilnog društva.

Podnosioci čiji su predlozi projekata bili ocenjivani mogu da ulože žalbu/primedbu na rang-listu u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja bodovne rang-liste na internet prezentaciji Agencije (odnosno zaključno sa 19. martom 2012. godine). O žalbama/primedbama odlučuje tročlana žalbena komisija koju je rešenjem obrazovao direktor Agencije.

Bodovna rang lista

Zapisnik konkursne komisije