Intervju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić agenciji Beta

Izrada plana integriteta – Arhiva
02/04/2013
Edukacija
15/07/2010

Intervju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić agenciji Beta

print
Možete li da prokomentarišete Nacrt zakona o uzbunjivačima i da ga uporedite sa već postojećim koji ste podržali, a koji je predložio Poverenik za informacije od javnog značaja?

– Ocenu Nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i odgovor na pitanje u kojoj meri se on razlikuje od Modela zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača koji je podržala Agencija, kao izuzetno kvalitetan, moći ćemo da damo tek kada uradimo analizu tog Nacrta. Šteta je što je propuštena prilika da ovaj važan zakon dobijemo i ranije, za šta se Agencija zalagala, a što je moglo biti učinjeno stavljanjem tog Modela u formalnu proceduru odmah nakon što je dostavljen nadležnom ministarstvu, odnosno Vladi, ali tu smo gde smo. Važno je da postoji veliko interesovanje i stručne i šire javnosti za težak položaj uzbunjivača, koji su jedno od najmoćnijih sredstava u borbi protiv korupcije.

Koliko je uzbunjivača pod zaštitom Agencije?

– Zaključno sa 4. decembrom 2013. godine Agencija je primila 142 zahteva, a status uzbunjivača dobilo je 81 lice. Zaštita nije pružena u 49 slučajeva, jednom licu je status oduzet (jer sumnju na korupciju nije prijavio u dobroj veri), a odluka nije doneta u 10 slučajeva.
Broj zahteva za zaštitu raste iz godine u godinu. Samo 2013. godine Agencija je primila 101 zahtev, a status uzbunjivača je dobilo 66 lica. Uzbunjivači najčešće ukazuju na korupciju u javnoj upravi, pravosuđu, zdravstvu i prosveti.

Kako se država borila sa korupcijom ove godine i da li je učinjen napredak?

– Inicijalni napredak u borbi protiv korupcije je ostvaren, ali je potrebno raditi na jačanju institucija, u kojima čitav proces treba da počinje i da se završava. Ono čemu treba da težimo je sistem za borbu protiv korupcije koji funkcioniše nezavisno od političke volje. Srbiji tek sledi najzahtevnija faza u kojoj je odlučujući rad profesionalaca u institucijama. Važno je da svi sporni slučajevi budu prepoznati, procesuirani i da budu donete pravosnažne presude, jer tek tada su vidljivi konkretni rezultati svih normativnih i institucionalnih reformi.

Šta je po vašem mišljenju najvažnija stvar koja nas očekuje sledeće godine, a predviđena je Akcionim planom?

– Akcionim planom se predviđa donošenje, kao i izmene i dopune više zakona i podzakonskih akata, uključujući i izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Pored ovih zakona, za Agenciju je od posebnog značaja donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača. Izdvojila bih i predviđene izmene Poslovnika Narodne skupštine, koje podrazumevaju uvođenje obavezne analize rizika na korupciju u obrazloženja predloga zakona, kao i izmene Poslovnika Vlade, koji će Vladu obavezivati da daje predloge zakona na mišljenje Agenciji i da mišljenje Agencije priloži uz predlog zakona prilikom dostavljanja Narodnoj skupštini. Polazeći od svojih iskustava u primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Agencija je u martu ove godine Ministarstvu pravde i državne uprave, kao i nadležnim odborima Narodne skupštine uputila Inicijativu za izmene i dopune ovog zakona, koja ima za cilj da se propišu jasnija i stroža pravila o odgovornosti funkcionera, da se rad Agencije učini efikasnijim i da se ojača njena nezavisnost.