Inicijativa za usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnom premeru i katastru

Kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera: 3 krivične prijave, 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 140 mera
05/06/2013
Sektor za poslove prevencije – arhiva 2011.
27/06/2012

Inicijativa za usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnom premeru i katastru

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Generalnom sekretarijatu Vlade, Ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Republičkom geodetskom zavodu inicijativu za usklađivanje odredaba Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru.

Nakon izvršene analize, Agencija je mišljenja da odredba člana 8a stav 1. ove uredbe predstavlja rizik od korupcije i da nije u skladu sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru.

Naime, ovom odredbom je propisano da zainteresovane stranke, ukoliko plate naknadu uvećanu za 100% od propisane Tarife, stiču pravo da im Republički geodetski zavod prioritetno rešava zahteve, odnosno pruža usluge, u odnosu na one stranke koje su za rešavanje svojih zahteva platile osnovnu Tarifu. Na ovaj način se, mišljenje je Agencije, krše prava građana, s obzirom na to da nadležne službe koje inače nisu ažurne, prioritetno rešavaju zahteve građana koji za to plaćaju uvećanu naknadu 100% od redovne. Takođe, ovim se povećava neažurnost nadležnih službi i građani još duže čekaju na rešavanje njihovih zahteva, za koje nisu platili uvećanu naknadu. Član 8a stav 1. Uredbe sadrži rizik od korupcije jer građanima koji plate uvećanu naknadu omogućava prioritetno rešavanje zahteva, dok ostale građane onemogućava da ostvare svoje pravo u zakonskom roku i na taj način ih stavlja u neravnopravan položaj.

S obzirom da Zakon o državnom premeru i katastru ne reguliše izdavanje podataka i pružanje usluga po izričitom zahtevu za prioritetno rešavanje, Uredbom je uređeno pitanje koje je moralo biti predmet zakonske regulative. Imajući u vidu sve navedeno, Agencija je podnela inicijativu da se odredbe Uredbe usklade sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru.

Tekst inicijative u celosti