Inicijativa Agencije za razrešenje Nenada Stankovića obavezujuća je za Skupštinu grada Niša

Agencija za borbu protiv korupcije nije, kako pojedini mediji tvrde, javna agencija
17/12/2014
Saopštenje Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 27. decembar 2014. godine
27/12/2014

Inicijativa Agencije za razrešenje Nenada Stankovića obavezujuća je za Skupštinu grada Niša

print

Odlukom da na funkciji zamenika predsednika Skupštine grada Niša ostavi Nenada Stankovića za koga je nesumnjivo utvrđeno da je bio u sukobu interesa, Skupština grada Niša pokazala je nebrigu za sugrađane, čije je interese dužna da zastupa.

Odbijanjem da postupi u skladu sa inicijativom Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje Stankovića, od 14. novembra 2014. godine, Skupština grada Niša postupa neodgovorno i nesavesno i na taj način doprinosi nepoverenju građana u institucije i stvaranju utiska da funkcioner nije dužan da poštuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Rešenjem direktora Agencije od 7. aprila 2014. godine kojim je utvrđeno da je Nenad Stanković postupio suprotno čl. 31. st. 1. Zakona o Agenciji na taj način što nije obavestio Agenciju da u trenutku stupanja na javne funkcije odbornika i zamenika predsednika Skupštine grada Niša obavlja posao zamenika direktora JKP „Direkcija za javni prevoz grada Niša“, suprotno odredbi čl. 27. st. 3. Zakona o Agenciji, na taj način što je na sednici Skupštine grada Niša održanoj 18. septembra 2012. godine, učestvovao u odlučivanju o imenovanju Miljana Jovanovića za v.d. direktora JKP „Direkcija za javni prevoz grada Niša“, a dana 2. oktobra 2013. godine sa Miljanom Jovanovićem, kao zastupnikom navedenog javnog preduzeća, zaključio Aneks br. 1 Ugovora o radu br. 1294/12 po osnovu kog je počeo da obavlja posao izvršnog direktora ovog JKP i suprotno odredbi čl. 32. st. 1. Zakona o Agenciji na taj način što o sukobu interesa koji je imao nije obavestio Skupštinu grada Niša i Agenciju, zbog čega mu je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Niša.

Rešenjem Odbora Agencije, donetim po žalbi Stankovića, od 9. jula 2014. godine žalba je delimično usvojena. Poništeno je prvostepeno rešenje u delu u kojem se utvrđuje da je Nenad Stanković postupio suprotno odredbi čl. 27. st. 3 i čl. 32. st. 1, dok je u preostalom delu žalba odbijena kao neosnovana.

Rešenje direktora Agencije od 7. aprila 2014. godine u delu u kojem je žalba odbijena postalo je konačno 9. oktobra 2014. godine, tj. danom dostavljanja odluke drugostepenog organa Stankoviću. Navedena rešenja direktora Agencije i Odbora Agencije su dostavljena Službenom glasniku RS radi objavljivanja dana 2. decembra 2014. godine. Istog dana Agencija je Skupštini grada Niša uputila inicijativu za razrešenje Nenada Stankovića sa javne funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Niša.

Agencija za borbu protiv korupcije još jednom upozorava i zahteva da Skupština grada Niša postupi u skladu sa Zakonom o Agenciji i da izrečenu meru javnog objavljivanja za razrešenje Nenada Stankovića izvrši.