GRECO – Grupa država za borbu protiv korupcije

Savet Evrope formirao je Grupu država za borbu protiv korupcije (GRECO) 1999. godine, sa ciljem da nadzire primenu Konvencija Saveta Evrope, odnosno usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa antikoruptivnim standardima Saveta Evrope.

Osnovna ideja postojanja GRECO je da se kroz mehanizam zajedničkih evaluacija i tzv. kolegijalnog pritiska unapredi kapacitet država članica za efikasniju borbu protiv korupcije, da se identifikuju nedostaci u nacionalnim zakonodavnim rešenjima i ubrzaju neophodne izmene.

Evaluacija rezultira preporukama državama članicama usmerenim na unapređenje propisa, kao i na institucionalne i praktične reforme. Nakon toga sledi postupak utvrđivanja usaglašenosti sa ciljem procene mera koje su članice preduzele kako bi preporuke i sprovele.

Pored toga, GRECO predstavlja i platformu za razmenu dobrih praksi u domenu prevencije i otkrivanja korupcije.

GRECO obuhvata 50 država članica (48 država Evrope, Kazahstan i SAD). Republika Srbija* je članica GRECO od 1. aprila 2003. godine.


*Državna zajednica Srbije i Crne Gore je postala član Saveta Evrope u aprilu 2003 godine. Nakon referenduma organizovanog u Crnoj Gori 21. maja 2006. godine, Republika Srbija je postala sukcesor Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Četvrti krug evaluacije – Drugi izveštaj o usklađenosti (2020)

Četvrti krug evaluacije – Prelazni izveštaj o usklađenosti (2019)

Četvrti krug evaluacije – Izveštaj o evaluaciji (2015)

Treći krug evaluacije – Drugi izveštaj o usklađenosti za Srbiju (2014)

Treći krug evaluacije – Izveštaj o usklađenosti (2012)

Treći krug evaluacije – Izveštaj o evaluaciji/Inkriminacija (2010)

Treći krug evaluacije – Izveštaj o evaluaciji/Finansiranje političkih stranaka (2010)

Zajednički prvi i drugi krug evaluacije – Dodatni izveštaj o usklađenosti (2010)

Zajednički prvi i drugi krug evaluacije – Izveštaj o usklađenosti (2008)

Izveštaj o merama koje su preduzete radi ispunjavanja preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (2007)

Zajednička evaluacija Prvog i Drugog kruga evaluacije – Izveštaj o evaluaciji (2006)