Евиденцијe о поклонима функционера за 2020. годину

Амбасадор Краљевине Холандије у посети Агенцији
11/06/2021
Одржана међународна онлајн радионица о лобирању
23/06/2021

Евиденцијe о поклонима функционера за 2020. годину

print
Статистичка анализа Каталога поклона у 2020. години садржински се унеколико разликује од истих анализа рађених у претходним годинама. Разлог томе је члан 63. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење, у примени почев од 1. септембра 2020. године, у даљем тексту: Закон). Овим чланом прописано је да евиденција поклона коју води орган јавне власти, а која се доставља Агенцији, не садржи податаке о поклонодавцу, што је битна разлика у односу на претходно законско решење.
Значајна промена Закона огледа се и у томе да јавни функционер и члан породице имају право да задрже у својину протоколарни или пригодни поклон чија вредност не прелази 10 одсто просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, док је по претходном закону овај проценат износио 5 одсто.
Агенција за спречавање корупције je, у складу са Законом, на својој интернет презентацији објавила евиденције о поклонима функционера за 2020. годину (https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2021/06/Statisticka-analiza-Kataloga-poklona-u-2020.-godini-1.pdf).