Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije

print

Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije, Beograd, 22. i 23. jul 2015. godine

(Poseta se ostvaruje u okviru podrške UNDP u Moldaviji)

Nacrt programa posete

Sreda, 22. jul 2015.

10:00 – 11:00

Uvodni sastanak

Teme: generalno predstavljanje aktivnosti obe institucije (Komisije i Agencije)

11:10 -12:30

Sastanak sa Sektorom za kontrolu imovine i prihoda funkcionera

Ključne teme: Postupak projave imovine (odnosno ko ima obavezu da prijavi imovinu? Kada se imovina prijavljuje? Šta se prijavljuje?, itd). Postupak prikupljanja podataka, upravljanje, istrage. Kako Agencija verifikuje prijave? Postoje li kriterijumi o tome kako se biraju rizične kategorije funkcionera i državnih službenika koji su podložni proveri? Sistem sankcionisanja (krivični, upravni, disciplinski, itd).

15:00 – 16:30

Sastanak sa Sektorom za rešavanje o sukobu interesa

Ključne teme: Procedura identifikacije, kontrole, rešavanja i dokumentovanja sukoba interesa. Postupci u vezi sa nespojivošću i mere/ograničenja koja se primenjuju na javne funkcionere, itd.

Četvrtak, 23. jul 2015.

09:00 -10:30

Sastanak sa Sektorom za prevenciju

Ključne teme: Mehanizmi prevencije, saradnja sa medijima i specijalizovanim nevladinim organizacijama

10:30 -11:30

Sastanak sa Sektorom za postupanje po predstavkama

Ključne teme: Generalno predstavljanje postupanja po predstavkama; ko može podneti predstavku; mere zaštite koje se pružaju podnosiocima predstavki.

14:00 –14:45

Sastanak sa Sektorom za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Ključne teme: Uloga i nadležnosti Sektora

14:45-15:50

Sastanak sa predstavnicima Sektora za međunarodnu saradnju

Ključne teme: Uloga i nadležnosti Sektora. Postojeći instrumenti međunarodne saradnje u vezi sa prijavom imovine.

DSC01662