Dokumenta

Kako bi pomogla jedinicama lokalnih samouprava da što kvalitetnije izrade LAP, Agencija za borbu protiv korupcije je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana sa uputstvima za izradu, sprovođenje i praćenje (Model LAP). Model LAP je dopunjen u decembru 2018. godine zbog uočenih problema pri formiranju tela za praćenje primene LAP sa kojima su se susrele pojedine opštine.
U nastavku možete pogledati i preuzeti navedene dokumente.

Model LAP

Dopuna Modela LAP

Model LAP engleski

Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana je dokument u kome su detaljno opisane obaveze i odgovornosti aktera uključenih u praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a, prikazan je postupak praćenja primene LAP-a na nivou aktivnosti, mera i ciljeva, kao i proces izveštavanja.

Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni lokalnog antikorupcijskog plana

Na osnovu analize antikorupcijskih planova koje su dostavile jedinice lokalne samouprave, Agencija je identifikovala više istih ili sličnih nedostataka koje je objedinila u jedan dokument, zajedno sa objašnjenjima na koji način nedostaci treba da budu prevaziđeni.

Kako poboljšati kvalitet LAP-a