Документа

Како би помогла јединицама локалних самоуправа да што квалитетније израде ЛАП, Агенција за борбу против корупције је уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана са упутствима за израду, спровођење и праћење (Модел ЛАП). Модел ЛАП је допуњен у децембру 2018. године због уочених проблема при формирању тела за праћење примене ЛАП са којима су се сусреле поједине општине.
У наставку можете погледати и преузети наведене документе.

Модел ЛАП

Допуна Модела ЛАП

Модел ЛАП енглески

Методологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана је документ у коме су детаљно описане обавезе и одговорности актера укључених у праћење и извештавање о примени ЛАП-а, приказан је поступак праћења примене ЛАП-а на нивоу активности, мера и циљева, као и процес извештавања.

Методологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана

На основу анализе антикорупцијских планова које су доставиле јединице локалне самоуправе, Агенција је идентификовала више истих или сличних недостатака које је објединила у један документ, заједно са објашњењима на који начин недостаци треба да буду превазиђени.

Како побољшати квалитет ЛАП-а