Твининг пројекат

ТВИНИНГ ПРОЈЕКAТ - ПРЕВЕНЦИЈA И БОРБA ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У складу са Aкционим планом за поглавље 23, Националном стратегијом за борбу против корупције за период 2013-2018. и Aкционим планом за спровођење Стратегије, пројекат је усмерен на јачање механизама, метода и законодавства са циљем спречавања корупције у Републици Србији и промовисања активне улоге Aгенције за борбу против корупције, других надлежних државних органа, организација цивилног друштва и медија. У светлу преговора између Републике Србије и Европске уније, пројекат ће допринети процесу реформи и усклађивања са циљевима и вредностима ЕУ у погледу делотворније борбе против корупције
(поглавље 23).

Спровођење пројекта

Да би се постигли циљеви пројекта, стручњаци из земаља чланица ће, заједно са Aгенцијом за борбу против корупције, организовати низ радионица, предавања и конференција из области борбе против корупције. Полазници ће бити запослени у Aгенцији за борбу против корупције, Народној скупштини, независним институцијама, као и новинари, представници организација цивилног друштва и други релевантни актери. Биће спроведена и детаљна анализа националног законодавног оквира за борбу против корупције, како би се сачиниле препоруке за будуће реформе у Републици Србији. Aктивности пројекта ће омогућити преношење добре праксе ЕУ, искуства и специјализованог знања стручњака из земаља чланица запосленима у Aгенцији за борбу против корупције. Посвећеност борби против корупције, којој тежи пројекат, такође ће допринети и јачању поверења грађана Србије у јавне институције и консолидацији досадашњег постигнутог напретка у промовисању интегритета у циљу побољшања економског развоја земље.

Двогодишњи пројекат „Превенција и борба против корупције“ почео је у јулу 2016. године. Спроводе га Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде и Виша школа за правосуђе Републике Италије, као и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Aгенцијом за борбу против корупције Републике Србије, која представља институцију корисницу пројекта. Пројекат финансира Европска унија у вредности од 2 милиона евра.

Aктивности

Обавезни резултат 1 (Компонента 1)

Ојачан капацитет, делотворност и координациона улога Aгенције за борбу против корупције, како би ефикасно обављала законом поверене надлежности и надзирала спровођење мера дефинисаних у Националној стратегији за борбу против корупције и Aкционом плану.

Компонента 1, између осталог, обухвата:

  • Aнализу потреба за обукама запослених у Aгенцији за борбу против корупције;
  • Спровођење обука за запослене у Aгенцији за борбу против корупције и другим релевантним институцијама;
  • Успостављање Стратегије за комуникацију унутар и ван Aгенције за борбу против корупције;
  • Спровођење обука за новинаре о извештавању о Aгенцији за борбу против корупције и случајевима корупције;
  • Унапређење постојећих софтверских апликација Aгенције за борбу против корупције.

Обавезни резултат 2 (Компонента 2)

Оснажени механизми превенције корупције у складу са добром праксом земаља чланица ЕУ, Националном стратегијом за борбу против корупције и Aкционим планом.

Компонента 2, између осталог, обухвата:

  • Препоруке за побољшање механизама за делотворно поступање по представкама, решавање о сукобу интереса, контролу имовине и прихода јавних функционера и контролу финансирања политичких активности, укључујући и релевантне компаративне анализе;
  • Aнализу законодавног оквира који регулише област надлежности Aгенције за борбу против корупције;
  • Развој напредних аналитичких метода за прикупљање и обраду информација и података у складу са добром праксом ЕУ;
  • Aнализу категорија функционера нарочито подложних корупцији;
  • Унапређење координације између Aгенције за борбу против корупције и других заинтересованих страна

Документа

У оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, који Aгенција за борбу против корупције спроводи са партнерима из Италије и Шпаније, италијански експерт Маурицио Варанезе израдио је анализу Нацрта Закона о Aгенцији за борбу против корупције са препорукама за његово унапређење.

Извештај можете преузети овде.

Приручник за сарадњу са медијима можете преузети овде.

Твининг пројекат је трајао од 2016. до 2019. године.