Četrnaesta sednica odbora Agencije

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Ispravka vesti o 9.000 funkcionera
21/03/2014
Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola
28/09/2010

Četrnaesta sednica odbora Agencije

print

Na četrnaestoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije članovi Odbora dali su prethodno mišljenje na Predlog novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije za narednu godinu. Donošenje novog Pravilnika potrebno je kako bi se omogućilo da Agencija u narednom periodu efikasnije obavlja poslove iz svoje nadležnosti, posebno u svetlu izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije te predstojećeg usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih partija i preporuka GREKO.

Prema Predlogu pravilnika, u narednoj godini broj zaposlenih biće povećan sa postojećih 60 na 95 radnih mesta, a dinamika prijema u radni odnos biće određena tako da sva radna mesta budu popunjena do kraja 2011. godine.

Predlog Pravilnika biće upućen Odboru za pravosuđe Narodne skupštine na davanje saglasnosti.