saopštenje Agencije, 28.januar

Ujedinjena seljačka stranka
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. USS
29/05/2012

saopštenje Agencije, 28.januar

print

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Prekršajnom sudu u Beogradu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv narodnih poslanika Čedomira Jovanovića i Dragana Todorovića.

Proveravajući tačnost podataka iz Izveštaja o imovini i prihodima, prema godišnjem planu provere Agencije, Agencija je utvrdila da Čedomir Jovanović:

– nije dostavio dokaz o prenosu upravljačkih prava u privrednom društvu „Radna grupa“ d.o.o. – je kao vlasnik 50% udela u ovom preduzeću nastavio da potpisuje odluke koje se odnose na upravljanje

– nakon sticanja 100% udela u ovom preduzeću (18. maja 2010.) nije preneo upravljačka prava ni nad novostečenih 50% udela.

Gospodinu Jovanoviću je upućen dopis 25. oktobra 2010. godine da dostavi dokaze o prenosu upravljčkih prava. Agenciji su 29. decembra 2010. godine, preko punomoćnika, dostavljeni podaci o licu na koje su preneta upravljačka prava, ali bez dokaza o tome, a naknadnom proverom je utvrđeno da je gospodin Jovanović nastavio da vrši upravljačka prava, iako je naveo da ih je preneo, kao i da po sticanju 100% udela nije preneo upravljačka prava nad novostečenih 50% vlasničkog udela.

Proveravajući tačnost podataka iz Izveštaja o imovini i prihodima Dragana Todorovića Agencija je utvrdila da nije preneo upravljačka prava u preduzeću „Todorović transport“ d.o.o. (koje je sa 100% udela u njegovom vlasništvu).

Gospodinu Todoroviću je upućen dopis 9. novembra 2010. godine da dostavi dokaze o prenosu upravljčkih prava na koji Agencija nije dobila odgovor.

Nakon sprovedenih postupaka stekli su se uslovi za podnošenje predloga za pokretanje prekršajnih postupaka u oba slučaja.

Ukoliko Prekršajni sud donese odluku kojom utvrđuje postojanje prekršaja, Zakonom propisana sankcija je novčana kazna u iznosu od 50 do 150 hiljada dinara.