саопштење Агенције, 28.јануар

Уједињена сељачка странка
29/05/2012
Годишњи извештај 2011. УСС
29/05/2012

саопштење Агенције, 28.јануар

print

Агенција за борбу против корупције упутила је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против народних посланика Чедомира Јовановића и Драгана Тодоровића.

Проверавајући тачност података из Извештаја о имовини и приходима, према годишњем плану провере Агенције, Агенција је утврдила да Чедомир Јовановић:

– није доставио доказ о преносу управљачких права у привредном друштву „Радна група“ д.о.о. – је као власник 50% удела у овом предузећу наставио да потписује одлуке које се односе на управљање

– након стицања 100% удела у овом предузећу (18. маја 2010.) није пренео управљачка права ни над новостечених 50% удела.

Господину Јовановићу је упућен допис 25. октобра 2010. године да достави доказе о преносу управљчких права. Агенцији су 29. децембра 2010. године, преко пуномоћника, достављени подаци о лицу на које су пренета управљачка права, али без доказа о томе, а накнадном провером је утврђено да је господин Јовановић наставио да врши управљачка права, иако је навео да их је пренео, као и да по стицању 100% удела није пренео управљачка права над новостечених 50% власничког удела.

Проверавајући тачност података из Извештаја о имовини и приходима Драгана Тодоровића Агенција је утврдила да није пренео управљачка права у предузећу „Тодоровић транспорт“ д.о.о. (које је са 100% удела у његовом власништву).

Господину Тодоровићу је упућен допис 9. новембра 2010. године да достави доказе о преносу управљчких права на који Агенција није добила одговор.

Након спроведених поступака стекли су се услови за подношење предлога зa покретање прекршајних пoступака у оба случаја.

Уколико Прекршајни суд донесе одлуку којом утврђује постојање прекршаја, Законом прописана санкција је новчана казна у износу од 50 до 150 хиљада динара.