26/02/2014

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje

Povodom verbalnih napada na posmatrače i ometanja njihovog rada Agencija za borbu protiv korupcije upozorava političke subjekte, njihove članove i aktiviste da se rad posmatrača Agencije ne sme opstruirati ni na jedan način – fizičkim kontaktom, šikaniranjem, vređanjem, zabranom fotografisanja, zaklanjanjem tablica vozila i zabranom pristupa prostorijama u kojima politički […]
30/07/2013

Pomoć kod sprovođenja mera iz plana integriteta

Kada ste uradili svoj plan integriteta potrebno je sledeće dve godine sprovesti odabrane mere. Ovo je mala pomoć, odnosi se na sprovođenje mera iz zajedničkih oblasti plana integriteta. Za svaku meru iz plana integriteta navedene su aktivnosti, faze u sprovođenju, način na koji se te aktivnosti mogu sprovesti, rokovi, odgovorna […]
15/07/2010

Planovi integriteta

Osnovna aktivnost Odseka za planove integriteta jeste da formuliše smernice za izradu planova integriteta onih subjekata koji su Zakonom o Agenciji obavezni da planove izrade i implementiraju. Pored izrade smernica, odsek će pratiti njihovo donošenje i sprovođenje, i u saradnji sa grupom za programe obuke, staraće se o obuci lica […]
14/07/2010

Godišnji izveštaji

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
24/03/2010

Šesta sednica odbora Agencije

Na šestoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije Odbor Agencije usvojio je Izveštaj o utrošenim sredstvima za 2009. godinu. Agenciji su odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 9.008.000,00 dinara, a rebalansom budžeta Republike Srbije za 2009. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.108.000,00 […]
25/02/2014

Jednoglasno u borbi protiv korupcije

Na petom koordinacionom sastanaku na temu korupcija u prosveti, formirana je koordinaciona radna grupa za unapređenje normativnog i koordinaciona radna grupa za unapređenje institucionalnog okvira u prosveti. Radne grupe usvojile su preporuke s ciljem da ukažu na ključne probleme u vezi sa korupcijom u prosveti. Sve preporuke usvojene su jednoglasno, […]
19/07/2013

Direktive

Direktiva za uređenje procedura o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
15/07/2010

Služba za međunarodnu saradnju

Međunarodna saradnja ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju korupcije s obzirom na činjenicu da je korupcija povezana sa organizovanim i privrednim kriminalom uključujući i pranje novca i predstavlja ozbiljnu pretnju održivom demokratskom i ekonomskom razvoju i institucionalnoj stabilnosti svake zemlje. Suzbijanje korupcije je odgovornost svih država što međunarodnu […]
14/07/2010

Strategija i AP

      STRANICA JE U IZGRADNJI